تبیین نقش مؤلفه‏ های مدیریت دانش در عملکرد سازمانی صنایع پتروشیمی شهرستان کرمانشاه

چکیده مقاله

چکیده

هدف کلی این پژوهش بررسی نقش مؤلفه­های مدیریت دانش در عملکرد سازمانی شرکت­های صنعتی صنایع پتروشیمی شهرستان کرمانشاه بود. جامعه آماری پژوهش شامل تمام کارکنان شرکت­های صنعتی صنایع پتروشیمی شهرستان کرمانشاه (مجتمع پتروشیمی بیستون (350 نفر)، مجتمع اوره و آمونیاک کرمانشاه (280 نفر) و مجتمع پلی اتیلن سنگین کرمانشاه (250 نفر)) بود (910N=) که با استفاده از جدول نمونه‏گیری کرجسی و مورگان (1970)، تعداد 270 نفر از آن‏ها به روش نمونه‏گیری تصادفی طبقه‏ای با انتساب متناسب برای مطالعه انتخاب شدند (270n=). ابزار اصلی تحقیق پرسشنامه‏ای بود که روایی آن توسط نظرسنجی از متخصصان و پایایی آن با محاسبه ضریب آلفای کرونباخ بررسی شد. به‏منظور تجزیه و تحلیل داده‏ها در دو بخش آمار توصیفی (فراوانی، درصد، کمینه، بیشینه، میانگین و انحراف معیار) و آمار استنباطی (تحلیل همبستگی و تحلیل رگرسیون) از نرم‏افزار SPSS نسخۀ 23 استفاده شد. یافته‏ها نشان داد که وضعیت موجود مدیریت دانش در شرکت­های صنعتی صنایع پتروشیمی شهرستان کرمانشاه در حدّ متوسط و وضعیت موجود عملکرد سازمانی در شرکت­های صنعتی صنایع پتروشیمی شهرستان کرمانشاه پایین­تر از متوسط بود. بر پایه نتایج تحلیل رگرسیون چندگانه به شیوه­ی توأم، مؤلفه‏های مدیریت دانش (خلق دانش، کسب دانش، سازماندهی دانش، ذخیره­سازی دانش، انتشار دانش و کاربرد دانش) پیش‏بینی‏کننده‏های اصلی ‏تغییرات واریانس عملکرد سازمانی در بین کارکنان شرکت­های صنعتی صنایع پتروشیمی شهرستان کرمانشاه بودند. نتایج این مطالعه دستاوردهای مناسبی برای مدیران و مسئولان شرکت­های صنعتی صنایع پتروشیمی شهرستان کرمانشاه در جهت ارتقای عملکرد سازمانی دارد.

نحوه استناد به مقاله

در صورتی که می خواهید به این مقاله در اثر پژوهشی خود ارجاع دهید، می توانید از متن زیر در بخش منابع و مراجع بهره بگیرید :

؛؛؛ ۱۳۹۶، تبیین نقش مؤلفه‏ های مدیریت دانش در عملکرد سازمانی صنایع پتروشیمی شهرستان کرمانشاه، کنگره بین المللی مدیریت و کسب و کار، https://scholar.conference.ac:443/index.php/download/file/13989-Explaining-the-Role-of-Knowledge-Management-Components-in-Organizational-Performance-of-Petrochemical-Industries

در داخل متن نیز هر جا به عبارت و یا دستاوردی از این مقاله اشاره شود پس از ذکر مطلب، در داخل پرانتز، مشخصات زیر نوشته شود.

(؛؛؛ ۱۳۹۶)

دریافت لینک دانلود مقاله

پژوهشگر عزیز، برای دانلود مقاله تنها کافی است فرم زیر را تکمیل نموده و بر روی دکمه دریافت لینک دانلود مقاله کلیک نمایید. در صورت عدم دریافت لینک دانلود مقاله در ایمیل خود (و پوشه spam) پس از 10 دقیقه، درخواست خود را مجدد ارسال نمایید.

نام و نام خانوادگی
شماره موبایل
ایمیل