بررسی تاثیر مسئولیت پذیری اجتماعی بر مزیت رقابتی در تنوع محصولات شرکت )مطالعه موردی: واحد بازاریابی مجتمع پارس جنوبی عسلویه(

چکیده مقاله

این پژوهش به منظور بررسی تاثیر مسئولیت پذیری اجتماعی بر مزیت رقابتی در تنوع محصولات شرکت در واحد بازاریابی
مجتمع پارس جنوبی عسلویه انجام شد، که در آن مسئولیت پذیری اجتماعی شامل پنج بخش روابط کارکنان، کیفیت
محصولات شرکت، ارتباطات اجتماعی، نتایج محیطی و سایر نتایج است و به وسیله پرسشنامه مورد ارزیابی قرار گرفت.
پرسشنامه بین 09 نمونه از جامعه آماری که کلیه مدیران و کارشناسان ارشد واحد بازاریابی مجتمع پارس جنوبی عسلویه می
باشد، توزیع شد. روش تحقیق توصیفی از نوع همبستگی بود. جهت پاسخ به سوالات و بررسی فرضیات تحقیق با نرم افزار
Smart-PLS از روش بررسی معادلات ساختاری و تحلیل مسیر به روش حداقل مربعات جزئی ) PLS ( استفاده گردید. نتایج
پژوهش نشان داد که در بین ابعاد مسئولیت پذیری اجتماعی تنها دو بعد )ارتباطات اجتماعی و سایر نتایج( بر مزیت رقابتی در
تنوع محصولات شرکت دارای تاثیر مثبت و معنی داری است و سایر ابعاد مسئولیت پذیری اجتماعی بر مزیت رقابتی در تنوع
محصولات شرکت تاثیر معنی داری ندارند.

نحوه استناد به مقاله

در صورتی که می خواهید به این مقاله در اثر پژوهشی خود ارجاع دهید، می توانید از متن زیر در بخش منابع و مراجع بهره بگیرید :

سید احمد هاشمی؛مهرداد همراهی؛ ۱۳۹۳، بررسی تاثیر مسئولیت پذیری اجتماعی بر مزیت رقابتی در تنوع محصولات شرکت )مطالعه موردی: واحد بازاریابی مجتمع پارس جنوبی عسلویه(، سومین کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در مدیریت - اقتصاد و حسابداری، https://scholar.conference.ac:443/index.php/download/file/1975-The-Effect-of-social-responsibility-of-the-company-s-competitive-advantage-in-a-variety-of-products(Case-Study:-Integrated-marketing-unit-of-the-South-Pars-go-Assaluyeh)

در داخل متن نیز هر جا به عبارت و یا دستاوردی از این مقاله اشاره شود پس از ذکر مطلب، در داخل پرانتز، مشخصات زیر نوشته شود.

(سید احمد هاشمی؛مهرداد همراهی؛ ۱۳۹۳)

دریافت لینک دانلود مقاله

پژوهشگر عزیز، برای دانلود مقاله تنها کافی است فرم زیر را تکمیل نموده و بر روی دکمه دریافت لینک دانلود مقاله کلیک نمایید. در صورت عدم دریافت لینک دانلود مقاله در ایمیل خود (و پوشه spam) پس از 10 دقیقه، درخواست خود را مجدد ارسال نمایید.

نام و نام خانوادگی
شماره موبایل
ایمیل