رابطه هوش هیجانی و حمایت از خلاقیت با رفتار شهروندی

چکیده مقاله

هدف این پژوهش، بررسی رابطه بین هوش هیجانی و حمایت از خلاقیت با رفتار شهروندی سازمانی کارکنان شرکت نامی نو
اصفهان در سال 4931 بود. طرح پژوهش توصیفی همبستگی و از نظر هدف کاربردی بود. نمونه این پژوهش 08 نفر از کارکنان -
شرکت نامی نو بود، که با استفاده از روش نمونه گیری طبقه ای تصادفی انتخاب شده و در پژوهش وارد شدند. ابزار گردآوری
اطلاعات شامل؛ پرسشنامه "هوش هیجانی" شرینگ، پرسشنامه "خلاقیت و نوآوری" در سازمان و "رفتار شهروندی سازمانی"
پادساکف OCB) ( بود، که جهت ارزیابی و بررسی فرضیه های تحقیق که شامل دو فرضیه اصلی و پنج فرضیه فرعی بود، مورد
استفاده قرار گرفت. در این پژوهش رابطه متغیرهای پژوهشی با استفاده از ضریب همبستگی پیرسون درحالت پارامتریك و
اسپیرمن در حالت ناپارامتریك با استفاده از نرم افزار spss20 محاسبه شد. نتایج نشان داد که؛ با افزایش زیر مقیاسهای متغیر
هوش هیجانی )مهارت اجتماعی، هوشیاری اجتماعی، خودکنترلی،خودانگیزی، خودآگاهی(، میزان رفتار شهروندی سازمانی افزایش
مییابد، که بیشترین تاثیر را زیر مقیاس های خودکنترلی و خودآگاهی در این رابطه دارند. بین متغیر مستقل حمایت ازخلاقیت و
متغیر وابسته رفتار شهروندی سازمانی ارتباط وجوددارد. این رابطه مستقیم است. با افزایش حمایت از خلاقیت کارکنان، رفتار
شهروندی سازمانی افزایش مییابد

نحوه استناد به مقاله

در صورتی که می خواهید به این مقاله در اثر پژوهشی خود ارجاع دهید، می توانید از متن زیر در بخش منابع و مراجع بهره بگیرید :

پیمان هوشنگ؛هادی فرهادی؛ ۱۳۹۴، رابطه هوش هیجانی و حمایت از خلاقیت با رفتار شهروندی، کنفرانس بین المللی مدیریت و اقتصاد در قرن 21، https://scholar.conference.ac:443/index.php/download/file/2596-The-relationship-between-emotional-intelligence-and-support-creativity-and-citizenship-behavior

در داخل متن نیز هر جا به عبارت و یا دستاوردی از این مقاله اشاره شود پس از ذکر مطلب، در داخل پرانتز، مشخصات زیر نوشته شود.

(پیمان هوشنگ؛هادی فرهادی؛ ۱۳۹۴)

دریافت لینک دانلود مقاله

پژوهشگر عزیز، برای دانلود مقاله تنها کافی است فرم زیر را تکمیل نموده و بر روی دکمه دریافت لینک دانلود مقاله کلیک نمایید. در صورت عدم دریافت لینک دانلود مقاله در ایمیل خود (و پوشه spam) پس از 10 دقیقه، درخواست خود را مجدد ارسال نمایید.

نام و نام خانوادگی
شماره موبایل
ایمیل