اثربخشی آموزش مدیریت مهار خشم بر پرخاشگری و سازگاری اجتماعی دانش آموزان  دختر مقطع متوسطه شهر اهواز

چکیده مقاله

هدف پژوهش حاضر تعیین اثربخشی آموزش مدیریت مهار خشم بر پرخاشگری و سازگاری اجتماعی دانش آموزان دختر مقطع
متوسطه شهر اهواز بود. به همین منظور تعداد 04 دانش آموز دختر مقطع متوسطه شهر اهواز با استفاده از روش نمونه گیری
تصادفی مرحله ای انتخاب شده و به صورت تصادفی به گروه آزمایشی ) 04 نفر( و گروه گواه ) 04 نفر( قرار داده شدند. ابزار مورد
استفاده در این پژوهش، پرسشنامه پرخاشگری باس و پری و پرسشنامه سازگاری اجتماعی سینها و سینگ بودند. ابتدا برای هر دو
گروه پیش آزمون اجرا گردیده، سپس مداخله آزمایشی )آموزش مدیریت مهار خشم( برای گروه آزمایش در 8 جلسه به اجرا در آمد.
نتایج آزمون فرضیه ها با استفاده از روش آماری تحلیل کوواریانس چندمتغیری نشان داد که آموزش مدیریت مهار خشم باعث
کاهش پرخاشگری و افزایش سازگاری اجتماعی در پس آزمون گروه آزمایشی در مقایسه با گروه گواه گردید.

نحوه استناد به مقاله

در صورتی که می خواهید به این مقاله در اثر پژوهشی خود ارجاع دهید، می توانید از متن زیر در بخش منابع و مراجع بهره بگیرید :

میترا میرابی،؛مهناز مهرابی زاده هنرمند؛ ۱۳۹۳، اثربخشی آموزش مدیریت مهار خشم بر پرخاشگری و سازگاری اجتماعی دانش آموزان دختر مقطع متوسطه شهر اهواز، دومین کنفرانس بین المللی مدیریت .اقتصاد وعلوم انسانی، https://scholar.conference.ac:443/index.php/download/file/3605-اثربخشی-آموزش-مدیریت-مهار-خشم-بر-پرخاشگری-و-سازگاری-اجتماعی-دانش-آموزان-دختر-مقطع-متوسطه-شهر-اهواز

در داخل متن نیز هر جا به عبارت و یا دستاوردی از این مقاله اشاره شود پس از ذکر مطلب، در داخل پرانتز، مشخصات زیر نوشته شود.

(میترا میرابی،؛مهناز مهرابی زاده هنرمند؛ ۱۳۹۳)

دریافت لینک دانلود مقاله

پژوهشگر عزیز، برای دانلود مقاله تنها کافی است فرم زیر را تکمیل نموده و بر روی دکمه دریافت لینک دانلود مقاله کلیک نمایید. در صورت عدم دریافت لینک دانلود مقاله در ایمیل خود (و پوشه spam) پس از 10 دقیقه، درخواست خود را مجدد ارسال نمایید.

نام و نام خانوادگی
شماره موبایل
ایمیل