بررسی رابطه بین هوش فرهنگی مدیران و رفتار شهروندی سازمانی در سازمان تامین اجتماعی

چکیده مقاله

هدف اصلی این مقاله بررسی رابطه بین هوش فرهنگی مدیران و رفتار شهروندی سازمانی در سازمان تامین اجتماعی می باشد. تحقیق حاضر از لحاظ روش، تحقیقی پیمایشی و از لحاظ هدف، تحقیقی کاربردی است. جامعه مورد بررسی سازمان تامین اجتماعی می باشند که نمونه آماری به روش نمونه گیری تصادفی ساده و با استفاده از فرمول نمونه گیری برای جامعه نامحدود 021 نفر مدیران ، معاونین و مسئولین در نظر گرفته شد. ابزار گردآوری اطلاعات پرسشنامه میباشدکه در سنجش پایایی پرسشنامه، آلفای کرونباخ به میزان 38 درصد و پایایی 01 01 به میزان 31 درصد - بوده که نشانه ای از پایا بودن پرسشنامه است. در سنجش روایی نیز از روش روایی محتوایی استفاده شده است. در تحلیل آماری داده ها از روشهای آماری توصیفی و آزمون میانگین یک جامعه و آزمون همبستگی )نرم افزار های spss ( استفاده شده است. نتایج حاصل از آزمون همبستگی پیرسون نشان می دهد که بین همه مولفه های هوش فرهنگی و مولفه های رفتار شهروندی سازمانی رابطه مثبت و معناداری وجود دارد . همچنین نتایج رگرسیون تاثیر همه مولفههای رفتارشهروندی بر هوش شناختی به غیر از مولفه وظیفه شناسی را نشان می دهد .

نحوه استناد به مقاله

در صورتی که می خواهید به این مقاله در اثر پژوهشی خود ارجاع دهید، می توانید از متن زیر در بخش منابع و مراجع بهره بگیرید :

؛؛؛ ۱۳۹۴، بررسی رابطه بین هوش فرهنگی مدیران و رفتار شهروندی سازمانی در سازمان تامین اجتماعی، کنفرانس بین المللی رویکردهای نوین در علوم انسانی، https://scholar.conference.ac:443/index.php/download/file/4190-The-relationship-between-cultural-intelligence-management-and-organizational-citizenship-behavior-In-Social-Security-BAC-00227-AB-sara-hajatpour-fatemeh-rahimi-moghadam-maryam-hajatpour-mohamad-raza-bidhendi---

در داخل متن نیز هر جا به عبارت و یا دستاوردی از این مقاله اشاره شود پس از ذکر مطلب، در داخل پرانتز، مشخصات زیر نوشته شود.

(؛؛؛ ۱۳۹۴)

دریافت لینک دانلود مقاله

پژوهشگر عزیز، برای دانلود مقاله تنها کافی است فرم زیر را تکمیل نموده و بر روی دکمه دریافت لینک دانلود مقاله کلیک نمایید. در صورت عدم دریافت لینک دانلود مقاله در ایمیل خود (و پوشه spam) پس از 10 دقیقه، درخواست خود را مجدد ارسال نمایید.

نام و نام خانوادگی
شماره موبایل
ایمیل