بررسی رابطه عزت نفس و رضایت شغلی کارکنان شهرداری شهر شیراز

چکیده مقاله

هدف اصلی این پژوهش بررسی رابطه عزت نفس و رضایت شغلی کارکنان شهرداری شیراز در سال 9313 بوده است. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه کارکنان شهرداری شیراز در سال 9313 به تعداد 3193 نفر بوده است که با استفاده از جدول مورگان حجم نمونه 951 نفر از کارکنان به روش نمونه گیری تصادفی انتخاب شدند. جهت جمع آوری اطلاعات از دو پرسشنامه استاندارد: عزت نفس هترتون و پولوی) 9119 ( و رضایت شغلی ویسوکی و کروم ) 9119 ( استفاده گردید. روش تحقیق توصیفی از نوع همبستگی بوده که با بهره گیری از روش آمار توصیفی )فراوانی، درصد، میانگین( و آمار استنباطی )ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون چندگانه( اطلاعات به دست آمد و با استفاده از نرم افزار spss مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. نتایج حاصل از این پژوهش نشان داد که: بین عزت نفس و رضایت شغلی رابطه معناداری وجود دارد و همچنین بین خرده مقیاس های عزت نفس و خرده مقیاس های رضایت شغلی رابطه معناداری وجود داشته است.

نحوه استناد به مقاله

در صورتی که می خواهید به این مقاله در اثر پژوهشی خود ارجاع دهید، می توانید از متن زیر در بخش منابع و مراجع بهره بگیرید :

1.عبدالمحمد طاهری؛2.سارا زیارتزاده؛ ۱۳۹۴، بررسی رابطه عزت نفس و رضایت شغلی کارکنان شهرداری شهر شیراز، کنفرانس بین المللی رویکردهای نوین در علوم انسانی، https://scholar.conference.ac:443/index.php/download/file/4191-The-relationship-between-self-confidence-and-job-satisfaction-of-Shiraz-town-hall-staffs-BAC-00231-AB-Sara-Ziaratzadeh-Abdolmohammad-Taheri-----

در داخل متن نیز هر جا به عبارت و یا دستاوردی از این مقاله اشاره شود پس از ذکر مطلب، در داخل پرانتز، مشخصات زیر نوشته شود.

(1.عبدالمحمد طاهری؛2.سارا زیارتزاده؛ ۱۳۹۴)

دریافت لینک دانلود مقاله

پژوهشگر عزیز، برای دانلود مقاله تنها کافی است فرم زیر را تکمیل نموده و بر روی دکمه دریافت لینک دانلود مقاله کلیک نمایید. در صورت عدم دریافت لینک دانلود مقاله در ایمیل خود (و پوشه spam) پس از 10 دقیقه، درخواست خود را مجدد ارسال نمایید.

نام و نام خانوادگی
شماره موبایل
ایمیل