اثربخشي آموزش والدگری متکي بر پیشگیری از پدید آیي طرحواره های ناسازگار اولیه برافزایش تاب آوری مادران کودکان مبتلا به اختلال نارسایي توجه/بیش فعالي

چکیده مقاله

پژوهش حاضر با هدف بررسی اثربخشی آموزش والدگری متکی بر پیشگیری از پدید آیی طرحواره های ناسازگار اولیه برافزایش
تاب آوری مادران کودکان بیش فعال صورت گرفته است. روش پژوهش نیمه آزمایشی با طرح پیش آزمون پس آزمون باا گاروه
کنترل بود . جامعه آماری شامل کلیه مادران کودکان بیش فعال مراجعه کننده به مراکز مشکلات ویژه یادگیری شهرستان یازد
در نیمسال دوم 39 بود که تعداد 93 نفربه صورت نمونه گیری تصاادفی سااده ازطریا تکمیال پرسشانامه تا اب آوری کوناور و
دیویدسون ) CD-RISC ( انتخاب شدندوسپس به صورت تصادفی دردوگروه آزمایش وکنترل جاایگزی شادند.هردوگروه طای
دومرحله )پیش آزمون وپس آزمون(موردارزیابی قرارگرفتند.آزمودنی های گروه آزمایش به مدت 03 جلسه 33 دقیقه ای ،تحات
آموزش والد گری متکی بر پیشگیری از پدید آیی طرحواره هاای ناساازگار اولیاه قرارگرفتنادوگروه گاواه درلیسات انتباربااقی
ماند.داده ها با روش آماری تحلیل کواریانس وبا استفاده ازنرم افزار spss مورد تجزیه وتحلیل قرارگرفتند.نتایج باه دسات آماده
حاکی ازآن بودکه آموزش والدگری متکی بر پیشگیری از پدید آیی طرحواره های ناسازگار اولیاه برافازایش تااب آوری ماادران
کودکان بیش فعال اثربخش بوده است.

نحوه استناد به مقاله

در صورتی که می خواهید به این مقاله در اثر پژوهشی خود ارجاع دهید، می توانید از متن زیر در بخش منابع و مراجع بهره بگیرید :

فاطمه زارعین؛محمدحسین فلاح؛ ۱۳۹۳، اثربخشي آموزش والدگری متکي بر پیشگیری از پدید آیي طرحواره های ناسازگار اولیه برافزایش تاب آوری مادران کودکان مبتلا به اختلال نارسایي توجه/بیش فعالي، کنفرانس بین المللی رویکردهای نوین در علوم انسانی، https://scholar.conference.ac:443/index.php/download/file/4993-the-effect-of-parenting-based-on-the-prevention-of-early-maladaptive-schemase-come-into-being-to-increase-the-resiliency-of-children-with-attention-deficit-disorder/-hyperactivity-done

در داخل متن نیز هر جا به عبارت و یا دستاوردی از این مقاله اشاره شود پس از ذکر مطلب، در داخل پرانتز، مشخصات زیر نوشته شود.

(فاطمه زارعین؛محمدحسین فلاح؛ ۱۳۹۳)

دریافت لینک دانلود مقاله

پژوهشگر عزیز، برای دانلود مقاله تنها کافی است فرم زیر را تکمیل نموده و بر روی دکمه دریافت لینک دانلود مقاله کلیک نمایید. در صورت عدم دریافت لینک دانلود مقاله در ایمیل خود (و پوشه spam) پس از 10 دقیقه، درخواست خود را مجدد ارسال نمایید.

نام و نام خانوادگی
شماره موبایل
ایمیل