مقایسه ابعاد سرشت و منش و طرحواره های ناسازگار اولیه در مبتلایان به اختلال مصرف مواد و افراد عادی

چکیده مقاله

هدف پژوهش حاضر مقایسه ابعاد سرشت و منش و طرحواره های ناسازگارانه در مبتلایان به مصرف
مواد و افراد عادی یک خانواده بود. روش پژوهش توصیفی و از نوع علی– مقایسه ای بود. جامعه
آماری حدود 100 نفر از افراد وابسته به همراه یکی از اعضای غیروابسته از همان خانواده بود که به
کلینیک های ترک اعتیاد مراجعه نموده بودند. نمونه پژوهش 100 نفر از بین جامعه آماری ) 50 نفر
وابسته و 50 نفر غیر وابسته به مواد( از افراد مراجعه کننده به کلینیک های مشهد به روش نمونه
گیری تصادفی خوشه ای انتخاب شدند. ابزار گرد آوری اطلاعات شامل پرسشنامه طرحواره های
ناسازگار اولیه یانگ )فرم کوتاه( و پرسشنامه سرشت و منش کلونینجر بود. نتایج نشان داد که بر
مستقل درهمه حوزهها جز حوزهی دیگر جهت مندی تفاوت معناداری را t اساس این پژوهش آزمون
.(P< در میانگین نمرههای طرحواره های ناسازگار اولیه دو گروه مورد مطالعه نشان میدهد ) 0.05
دو گروه وابسته و غیره وابسته به مواد در حوزهی بریدگی و طرد و سپس حوزهی خودگردانی و
مستقل t عملکرد مختل، بالاترین میانگین را به دست آوردند و در ابعاد سرشت و منشی، آزمون
درهمه ابعاد به جزء بعد پشتکار و بعد خودفراروی، تفاوت معناداری را در میانگین نمرههای سرشت و
بر اساس نتایج فوق می توان گفت که پررنگ .(P< منش دو گروه مورد مطالعه نشان میدهد ) 0.05
بودن طرحواره های ناسازگار اولیه به ویژه در سه حوزه )اجتناب /طرد( و )خودگرانی /عملکرد مطلق(
و )گوش به زنگی /بازداری( و برخی ویژگی های سرشتی و منشی میتواند در گرایش افراد به سوی
استفاده از مواد نقش داشته باشد.

نحوه استناد به مقاله

در صورتی که می خواهید به این مقاله در اثر پژوهشی خود ارجاع دهید، می توانید از متن زیر در بخش منابع و مراجع بهره بگیرید :

سهیلا صفری؛امیرپور محمدی؛محمد حسین بیاضی؛زهرا پورعباس؛بتول صفری؛ ۱۳۹۴، مقایسه ابعاد سرشت و منش و طرحواره های ناسازگار اولیه در مبتلایان به اختلال مصرف مواد و افراد عادی، کنفرانس بین المللی رویکردهای نوین در علوم انسانی، مدیریت، اقتصاد وحسابداری، https://scholar.conference.ac:443/index.php/download/file/10676-Comparison-of-the-dimensions-of-personality-and-character-and-early-maladaptive-schemas-in-patients-with-a-disorder-Substance-abuse-and-normal-people

در داخل متن نیز هر جا به عبارت و یا دستاوردی از این مقاله اشاره شود پس از ذکر مطلب، در داخل پرانتز، مشخصات زیر نوشته شود.

(سهیلا صفری؛امیرپور محمدی؛محمد حسین بیاضی؛زهرا پورعباس؛بتول صفری؛ ۱۳۹۴)

دریافت لینک دانلود مقاله

پژوهشگر عزیز، برای دانلود مقاله تنها کافی است فرم زیر را تکمیل نموده و بر روی دکمه دریافت لینک دانلود مقاله کلیک نمایید. در صورت عدم دریافت لینک دانلود مقاله در ایمیل خود (و پوشه spam) پس از 10 دقیقه، درخواست خود را مجدد ارسال نمایید.

نام و نام خانوادگی
شماره موبایل
ایمیل