بررسی رابطه نشخوارفکری و ذهن آگاهی با فرسودگی تحصیلی در دانشجویان پزشکی دانشگاه علوم پزشکی گرگان - درسال تحصیلی

چکیده مقاله

هدف: فرسودگی تحصیلی می تواند کلید مهم درک رفتارهای مختلف دانشجویان باشد؛ و نیز می تواند شوق و اشتیاق
دانشجویان را به ادامه تحصیل تحت تاثیر قرار دهد. به همین دلیل این پژوهش به بررسی عوامل مؤثر در فرسودگی
تحصیلی از جمله این عوامل نشخوار فکری و ذهن آگاهی می پردازد.
این مطالعه از نوع همبستگی بوده و بر روی 021 نفر از دانشجویان) 01 نفردختر و 01 نفرپسر( که بظورتصادفی
انتخاب شدند ، انجام شده است.با استفاده از پرسشنامه نشخوارفکری کنتاکی و ذهن آگاهی نولن هوکسما و همکاران و
پرسشنامه فرسودگی تحصیلی برسو و همکاران به بررسی رابطه این سه متغیر پرداخته شد.
نتایج نشان داد که بین نشخوارفکری با نمره فرسودگی تحصیلی همبستگی مثبت و معناداری در سطح
P≤0/01 وجود دارد. همچنین بین ذهن آگاهی و نمره فرسودگی تحصیلی، همبستگی منفی معناداری در سطح
P≤0/01 وجود دارد از شیوه رگرسیون همزمان برای تحلیل رگرسیون عوامل موثر فرسودگی تحصیلی بهره گرفته
شد.برپایه یافته های تحلیل واریانس و شاخص های آماری رگرسیون نشخوارفکری و ذهن آگاهی بر فرسودگی
تحصیلی، میزان F 22/ به دست آمده معناداربوده است) 90 F= ، P≤0/05 ( بنابراین این دو متغییر می توانند
تغییرات مربوط به فرسودگی تحصیلی را پیش بینی کنند. همچنین رابطه این دو متغیر بافرسودگی تحصیلی معنادار
بوده است r=%51)( .)

نحوه استناد به مقاله

در صورتی که می خواهید به این مقاله در اثر پژوهشی خود ارجاع دهید، می توانید از متن زیر در بخش منابع و مراجع بهره بگیرید :

زهرا سارانی ؛محمد تقی یازرلو ؛مهردادکلانتری ؛ ۱۳۹۳، بررسی رابطه نشخوارفکری و ذهن آگاهی با فرسودگی تحصیلی در دانشجویان پزشکی دانشگاه علوم پزشکی گرگان - درسال تحصیلی، کنفرانس بین المللی پژوهش در علوم و تکنولوژی، https://scholar.conference.ac:443/index.php/download/file/5118-The-Investigation-of-the-Relationship-between-Rumination-and-Mindfulness-and-Academic-Burnout-among-Medical-Students-of-Gorgan-Medical-University-in-93-94

در داخل متن نیز هر جا به عبارت و یا دستاوردی از این مقاله اشاره شود پس از ذکر مطلب، در داخل پرانتز، مشخصات زیر نوشته شود.

(زهرا سارانی ؛محمد تقی یازرلو ؛مهردادکلانتری ؛ ۱۳۹۳)

دریافت لینک دانلود مقاله

پژوهشگر عزیز، برای دانلود مقاله تنها کافی است فرم زیر را تکمیل نموده و بر روی دکمه دریافت لینک دانلود مقاله کلیک نمایید. در صورت عدم دریافت لینک دانلود مقاله در ایمیل خود (و پوشه spam) پس از 10 دقیقه، درخواست خود را مجدد ارسال نمایید.

نام و نام خانوادگی
شماره موبایل
ایمیل