بررسي تأثير مديريت مصرف كودهاي شيميايي و آلي بر خصوصيات رشد، عملكرد و اجزاي عملكرد برنج رقم طارم، تحت سيستم مديريت فشرده كشت ) SR

چکیده مقاله

و عملكرد برنج رقم طارم، طی آزمایشی مزرعهای در سال 3131 در قالب طرح آزمایشی بلوكهای کامل تصادفی با 3
تيمار و در 1 تكرار، در مزرعه پژوهشی مرکز ترویج و توسعه تكنولوژی هراز اجرا شد. کشت در تيمارهای SRI 1 تا
SRI 8 در قالب سيستم مدیریت فشرده کشت برنج ) SRI ( و با مصرف کود آلی BIOL555 یا کمپوست آزولا با یا
بدون مصرف کود اوره، و در تيمار SRI 9 در قالب شيوه سنتی کشت صورت پذیرفت. نتایج حاصل نشان داد که
حداکثر ارتفاع بوته در تيمار SRI 7 343 سانتیمتر بود که در آن از کمپوست آزولا به مقدار 6 تن در / به ميزان 8
هكتار به علاوه 311 کيلوگرم کود اوره ) 01 کيلوگرم به صورت پایه، 50 کيلوگرم در زمان پنجه زنی و 50 کيلوگرم
هنگام تشكيل خوشه اوليه( استفاده شد. بر اساس نتایج، مشخص شد که مصرف کمپوست آزولا یا کود آلی به تنهایی
اختلاف معنیداری با مصرف کودهای شيميایی ندارد. نتایج نشان داد که استفاده از کود ارگانيك BIOL555 نسبت
به کمپوست آزولا، موجب بهبود برخی صفات و کاهش برخی دیگر از صفات شد. با توجه به نتایج حاصل از این مطالعه
میتوان بيان نمود که استفاده از کود ارگانيك BIOL555 به مقدار 3 تن در هكتار به علاوه 01 کيلوگرم کود اوره
50 کيلوگرم پایه و 50 کيلوگرم هنگام تشكيل خوشه اوليه( ) ( SRI 6 ( و یا استفاده از کمپوست آزولا به مقدار 6 تن
در هكتار به همراه 311 کيلوگرم کود اوره ) 01 کيلوگرم به صورت پایه، 50 کيلوگرم در زمان پنجه زنی و 50 کيلوگرم
هنگام تشكيل خوشه اوليه( ) SRI 7 (، در کشت SRI به طور کلی میتواند منجر به دستيابی به پاسخهای بالاتر از
لحاظ عملكرد و اجزای عملكرد گياه برنج شود.

نحوه استناد به مقاله

در صورتی که می خواهید به این مقاله در اثر پژوهشی خود ارجاع دهید، می توانید از متن زیر در بخش منابع و مراجع بهره بگیرید :

سيد سهيل معنوي امري؛حميد رضا مبصر؛عليرضا دانشمند؛هرمز فلاح آملي؛ ۱۳۹۴، بررسي تأثير مديريت مصرف كودهاي شيميايي و آلي بر خصوصيات رشد، عملكرد و اجزاي عملكرد برنج رقم طارم، تحت سيستم مديريت فشرده كشت ) SR، کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در کشاورزی و محیط زیست، https://scholar.conference.ac:443/index.php/download/file/529-Effect-of-chemical-fertilizers-and-organic-management-on-growth,-yield-and-Tarom-rice-yield-components-under-intensive-cultivation-management-system

در داخل متن نیز هر جا به عبارت و یا دستاوردی از این مقاله اشاره شود پس از ذکر مطلب، در داخل پرانتز، مشخصات زیر نوشته شود.

(سيد سهيل معنوي امري؛حميد رضا مبصر؛عليرضا دانشمند؛هرمز فلاح آملي؛ ۱۳۹۴)

دریافت لینک دانلود مقاله

پژوهشگر عزیز، برای دانلود مقاله تنها کافی است فرم زیر را تکمیل نموده و بر روی دکمه دریافت لینک دانلود مقاله کلیک نمایید. در صورت عدم دریافت لینک دانلود مقاله در ایمیل خود (و پوشه spam) پس از 10 دقیقه، درخواست خود را مجدد ارسال نمایید.

نام و نام خانوادگی
شماره موبایل
ایمیل