سلامت سازمانی و رابطه آن با مهارتهای سرپرستی مدیران

چکیده مقاله

هدف این پژوهش تحلیل سلامت سازمانی مدارس ابتدایی دارای معلمان تازه استخدام و رابطه آن با مهارتهای سرپرستی
مدیران و کاربست استانداردهای معلمان تازه کار در مدارس نواحی آموزش و پرورش شمال شرقی استان خراسان رضوی بوده است. روش
پژوهش توصیفی و از نوع همبستگی بود. جامعه آماری این پژوهش 473 نفر از آموزگاران تازه کار شمال شرق خراسان رضوی بودند که بر
اساس جدول مورگان تعداد 9 و در نهایت تعداد 40 نفر و از طریق نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای و تصادفی طبقه ای انتخاب
شدند. ابزار جمع آوری اطلاعات پرسشنامه های سلامت سازمانی، مهارتهای سرپرستی مدیران و استانداردهای معلمان تازه کار بودند که
،0/93 ،0/ روایی صوری و محتوایی هر سه پرسشنامه توسط اساتید علوم تربیتی مورد تأیید و ضرایب پایایی)آلفای کرونباخ( آنها به ترتیب 9
0/99 به دست آمد. داده ها با استفاده از شاخص های آماری نظیر همبستگی پیرسون، آزمون t مستقل، تحلیل واریانس یکطرفه، رگرسیون و
تحلیل مسیر مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. یافته های پژوهش نشان داد: - بین سلامت سازمانی با مهارتهای سرپرستی مدیران و
کاربست استانداردهای معلمان تازه کار رابطه معنادار وجود دارد . - دو متغیر مهارتهای سرپرستی مدیران و استانداردهای معلمان تازه کار
واریانس سلامت سازمانی را بیش از 54 % تبیین می کند. 4- مدل پیش بینی سلامت سازمانی با مهارت های سرپرستی مدیران و
استانداردهای معلمان تازه کار مورد تآیید قرار گرفت.

نحوه استناد به مقاله

در صورتی که می خواهید به این مقاله در اثر پژوهشی خود ارجاع دهید، می توانید از متن زیر در بخش منابع و مراجع بهره بگیرید :

؛؛؛ ۱۳۹۴، سلامت سازمانی و رابطه آن با مهارتهای سرپرستی مدیران، کنفرانس بین المللی نخبگان مدیریت، https://scholar.conference.ac:443/index.php/download/file/5355-Organizational-health-and-its-relationship-with-management-supervision-skills

در داخل متن نیز هر جا به عبارت و یا دستاوردی از این مقاله اشاره شود پس از ذکر مطلب، در داخل پرانتز، مشخصات زیر نوشته شود.

(؛؛؛ ۱۳۹۴)

دریافت لینک دانلود مقاله

پژوهشگر عزیز، برای دانلود مقاله تنها کافی است فرم زیر را تکمیل نموده و بر روی دکمه دریافت لینک دانلود مقاله کلیک نمایید. در صورت عدم دریافت لینک دانلود مقاله در ایمیل خود (و پوشه spam) پس از 10 دقیقه، درخواست خود را مجدد ارسال نمایید.

نام و نام خانوادگی
شماره موبایل
ایمیل