رابطه شفافیت سازمانی و سلامت سازمانی با عملکرد شغلی کارکنان

چکیده مقاله

هدف از این پژوهش تبیین رابطه شفافیت سازمانی و سلامت سازمانی با عملکرد شغلی کارکنان سازمان صنعت، معدن
و تجارت استان خوزستان بوده است. روش پژوهش توصیفی از نوع همبستگی و جامعه آماری 042 نفر از کارکنان
سازمان صنعت، معدن و تجارت استان خوزستان میباشد که با استفاده از جدول مورگان 444 نفر به صورت تصادفی
عنوان نمونه انتخاب شدند. همچنین از سه پرسشنامهی شفافیت سازمانی راولینز ) 0222 (، سلامت سازمانی هوی و
2 و /92 ، 2/ فیلدمن) 4991 ( و عملکرد شغلی پاترسون ) 4990 ( استفاده شد که ضریب پایایی پرسشنامهها به ترتیب 29
2/21 برآورد شدند. نتایج این پژوهش نشان داد که بین شفافیت سازمانی با عملکرد شغلی رابطه مثبت معنیداری
وجود دارد. همچنین بین سلامت سازمانی با عملکرد شغلی رابطه مثبت معنی داری وجود و دیگر اینکه بین شفافیت
سازمانی و سلامت سازمانی با عملکرد شغلی کارکنان رابطه چندگانه وجود دارد. لذا جهت افزایش سلامت سازمانی
بکارگیری مدیران با نفوذ، داشتن ساختار انعطاف پذیر، تقویت حمایتی بودن رفتار مدیر، افزایش و تقویت سطح علمی
و همچنین جهت بالا بردن شفافیت در سازمان مشارکت دادن کارکنان در تصمیمگیری، حل تعارضات و ایجاد نظام
پیشنهادات پیشنهاد می شود

نحوه استناد به مقاله

در صورتی که می خواهید به این مقاله در اثر پژوهشی خود ارجاع دهید، می توانید از متن زیر در بخش منابع و مراجع بهره بگیرید :

زهرا محمدخانی؛فاطمه محمدخانی؛ ۱۳۹۴، رابطه شفافیت سازمانی و سلامت سازمانی با عملکرد شغلی کارکنان، دومین کنفرانس بین المللی پژوهش در علوم رفتاری و اجتماعی، https://scholar.conference.ac:443/index.php/download/file/2425-The-relationship-between-organizational-transparency-,-organizational-health-and-job-performance

در داخل متن نیز هر جا به عبارت و یا دستاوردی از این مقاله اشاره شود پس از ذکر مطلب، در داخل پرانتز، مشخصات زیر نوشته شود.

(زهرا محمدخانی؛فاطمه محمدخانی؛ ۱۳۹۴)

دریافت لینک دانلود مقاله

پژوهشگر عزیز، برای دانلود مقاله تنها کافی است فرم زیر را تکمیل نموده و بر روی دکمه دریافت لینک دانلود مقاله کلیک نمایید. در صورت عدم دریافت لینک دانلود مقاله در ایمیل خود (و پوشه spam) پس از 10 دقیقه، درخواست خود را مجدد ارسال نمایید.

نام و نام خانوادگی
شماره موبایل
ایمیل