بررسي تأثير بازارگرايي وكارآفرين محوري بر روي عملكرد صنايع كوچك و متوسط استان تهران

چکیده مقاله

امروزه رمز موفقیت سازمانها را میتوان در بازارگرایی و خلق نوآوری در محصولات و خدمات از طریق کارآفرینی جستجو کرد.
سازمانهایی که به مشتریان و رقبای خود توجه داشته و سعی مینمایند محصولات با بالاترین کیفیت تحویل نمایند در عرصه
رقابت موفقتر خواهند بود. یكی از مباحثی که در فرآیند بازاریابی اهمیت بسیار دارد، تدوین استراتژیهای بازارگرایی و نوآوری
درمحصولات است. بنابریان، تحقیق حاضر با هدف بررسی تأثیر بازارگرایی و کارآفرین محوری بر روی عملكرد صنایع کوچک و
متوسط استان تهران انجام گرفته است. این تحقیق از نظر هدف کاربردی و از نظر روش مطالعه توصیفی و میدانی است. جامعه
آماری شامل کلیه صنایع کوچک و متوسط استان تهران میباشد. برای تعیین نمونه از نمونهگیری تصادفی قابل دسترس استفاده
شده است، حجم نمونه نیز 043 نفر تعیین شده است که از بین کارکنان و مدیران صنایع مورد مطالعه بوده است. روش گردآوری
دادهها میدانی و ابزار اندازه گیری پرسشنامه می باشد. برای تعیین روایی پرسشنامه از روش محتوائی و صوری استفاده شده است و
روایی در حد قابل قبول تائید گردیده است و پایایی پرسشنامه، از طریق آلفای کرونباخ ) 319.3 ( تائید شده است. برای جمعآوری
دادهها از پرسشنامه استاندارد شده چن و همكاران ) 23.2 ( استفاده شده است، برای تجزیه و تحلیل اطلاعات، ابتدا به بررسی قابل
قبول بودن مدل نظری از طریق نرمافزار لیزرل پرداخته شده است و سپس تجزیه و تحلیل دادهها به کمک ضریب مسیر و آزمون
تی مشخص شده است. نتایج نشان میدهد که مدل برای نمونه تعیین شده قابل استفاده و برازش مدل قابل قبول میباشد. آزمون
فرضیات نیز حاکی از تأثیر مثبت بازارگرایی و کارآفرین محوری بر روی قابلیتهای انتفاعی و اکتشافی؛ عدم تأثیر قابلیتهای
اکتشافی بر روی نوآوری محصول و عملكرد؛ و تأثیر مثبت قابلیتهای انتفاعی بر روی نوآوری محصول و عملكرد است . باشد که
نتایج تحقیق بتواند گامی در راستای بهبود عملكرد صنایع کوچک و متوسط استان تهران بردارد.

نحوه استناد به مقاله

در صورتی که می خواهید به این مقاله در اثر پژوهشی خود ارجاع دهید، می توانید از متن زیر در بخش منابع و مراجع بهره بگیرید :

وحيد فرزانگان؛سيده آتوسا هاشمي؛ ۱۳۹۳، بررسي تأثير بازارگرايي وكارآفرين محوري بر روي عملكرد صنايع كوچك و متوسط استان تهران، دومین کنفرانس بین المللی مدیریت واقتصاد و علوم انسانی، https://scholar.conference.ac:443/index.php/download/file/5907-Effect-of-entrepreneurial-orientation-and-performance-centered-on-small-and-medium-industries-Tehran-Province

در داخل متن نیز هر جا به عبارت و یا دستاوردی از این مقاله اشاره شود پس از ذکر مطلب، در داخل پرانتز، مشخصات زیر نوشته شود.

(وحيد فرزانگان؛سيده آتوسا هاشمي؛ ۱۳۹۳)

دریافت لینک دانلود مقاله

پژوهشگر عزیز، برای دانلود مقاله تنها کافی است فرم زیر را تکمیل نموده و بر روی دکمه دریافت لینک دانلود مقاله کلیک نمایید. در صورت عدم دریافت لینک دانلود مقاله در ایمیل خود (و پوشه spam) پس از 10 دقیقه، درخواست خود را مجدد ارسال نمایید.

نام و نام خانوادگی
شماره موبایل
ایمیل