رابطه مدیریت کیفیت فراگیر با ارزیابی عملکرد کارکنان اداره کل ورزش

چکیده مقاله

پژوهش حاضر به منظور بررسی رابطه مدیریت کیفیت فراگیر با ارزیابی عملکرد کارکنان اداره کل خراسان رضوی بر اساس
مدل 063 درجه میباشد. روش پژوهش توصیفی از نوع همبستگی میباشد، حجم نمونه شامل کلیه کارکنان اداره کل ورزش و جوانان استان خراسان رضوی میباشد که تعداد آنها 931 نفر میباشد. جهت جمع آوری دادهها از پرسشنامه مدیریت
کیفیت فراگیر)مقیمی و همکاران، 9331 ( و پرسشنامه ارزیابی عملکرد 063 درجه)مقیمی، 9013 ( استفاده شده است.براساسنتایج بدست آمده از این پژوهش، بین مدیریت کیفیت فراگیر و ارزیابی عملکرد طبق مدل 063 درجه در کارمندان رابطه3/ 3 برابر 006 / مثبت و معناداری وجود دارد، بطوریکه ضریب همبستگی اسپیرمن در سطح معناداری 339 r= بوده است.

نحوه استناد به مقاله

در صورتی که می خواهید به این مقاله در اثر پژوهشی خود ارجاع دهید، می توانید از متن زیر در بخش منابع و مراجع بهره بگیرید :

زهرا سادات میرزازاده؛فاطمه قرائی؛الناز درودی؛ ۱۳۹۴، رابطه مدیریت کیفیت فراگیر با ارزیابی عملکرد کارکنان اداره کل ورزش، کنفرانس بین المللی نخبگان مدیریت، https://scholar.conference.ac:443/index.php/download/file/6447-Total-Quality-Management-relationship-with-employee-performance-evaluation-department-of-sport

در داخل متن نیز هر جا به عبارت و یا دستاوردی از این مقاله اشاره شود پس از ذکر مطلب، در داخل پرانتز، مشخصات زیر نوشته شود.

(زهرا سادات میرزازاده؛فاطمه قرائی؛الناز درودی؛ ۱۳۹۴)

دریافت لینک دانلود مقاله

پژوهشگر عزیز، برای دانلود مقاله تنها کافی است فرم زیر را تکمیل نموده و بر روی دکمه دریافت لینک دانلود مقاله کلیک نمایید. در صورت عدم دریافت لینک دانلود مقاله در ایمیل خود (و پوشه spam) پس از 10 دقیقه، درخواست خود را مجدد ارسال نمایید.

نام و نام خانوادگی
شماره موبایل
ایمیل