استفاده از رویکرد تحلیل سلسله مراتبی) AHP ( برای شناسایی و اولویت بندی عوامل موثر بر استقرار مدیریت دانش )مطالعه در بانک صادرات استان سمنان(

چکیده مقاله

اين پژوهش به بررسي عوامل موثر بر استقرار مديريت دانش درشعب بانک صادرات استان سمنان مي پردازد ابتدابه منظوربررسي
اين عوامل موفقيت ابتدا مروري برمتون علمي وتحقيقات پيشين و برگزاري جلسات متعدد با خبرگان صورت گرفتکه حاصل اين
مرحله 02 عامل موثر مديريتدانش در قالب 5 عامل اصلي دستهبندي شده است و در نهايت يک درخت سلسله مراتبي تصميم-
گيري براي مساله تحقيق تهيه گرديد،سپس بااستفاده ازپرسشنامه مقايسات زوجي)پرسشنامه مخصوص AHP (نظر 02 نفرازخبرگان
ومتخصصان شاغل درشعب بانک صادرات استان سمنان اخذوبا استفاده از تکنيک تحليل سلسله مراتبي) AHP (و نرم افزار
Choice""Expert عوامل اصلي وفرعي وزندهي ورتبهبندي شد،نتايج نشان مي دهددر بين عوامل اصلي موفقيت بر استقرار
2( در رتبه اول اهميت قرار دارد و پس از آن عامل فرهنگ سازماني با / مديريت دانش عامل فناوري اطلاعات با وزن نسبي) ٨٧٣
2(در رده- /2٢( ، )2/02٣( ، )2/ 2( در رتبه دوم و عوامل نيروي انساني ، مديريت و راهبرد به ترتيب با اوزان ) 02٢ / وزن نسبي) 05
هاي سوم تا پنجم اهميت قرار دارند و به همين ترتيب هم عوامل فرعي هر زير گروه اصلي وزن دهي و رتبه بندي ش

نحوه استناد به مقاله

در صورتی که می خواهید به این مقاله در اثر پژوهشی خود ارجاع دهید، می توانید از متن زیر در بخش منابع و مراجع بهره بگیرید :

علی ؛محمد رضا ؛ ‎−۰۶۲۲، استفاده از رویکرد تحلیل سلسله مراتبی) AHP ( برای شناسایی و اولویت بندی عوامل موثر بر استقرار مدیریت دانش )مطالعه در بانک صادرات استان سمنان(، دومین کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در مدیریت،اقتصاد و حسابداری، https://scholar.conference.ac:443/index.php/download/file/713-Use-AHP-)-AHP-(-to-identify-and-prioritize-Factors-affecting-the-deployment-of-knowledge-management-)-of-the-bank-Semnan-province-(

در داخل متن نیز هر جا به عبارت و یا دستاوردی از این مقاله اشاره شود پس از ذکر مطلب، در داخل پرانتز، مشخصات زیر نوشته شود.

(علی ؛محمد رضا ؛ ‎−۰۶۲۲)

دریافت لینک دانلود مقاله

پژوهشگر عزیز، برای دانلود مقاله تنها کافی است فرم زیر را تکمیل نموده و بر روی دکمه دریافت لینک دانلود مقاله کلیک نمایید. در صورت عدم دریافت لینک دانلود مقاله در ایمیل خود (و پوشه spam) پس از 10 دقیقه، درخواست خود را مجدد ارسال نمایید.

نام و نام خانوادگی
شماره موبایل
ایمیل