مقایسه سرسختی روانشناختی و تصویر بدنی بیماران مبتلا به اختلالات پوستی با افراد عادی

چکیده مقاله

هدف:هدف پژوهش حاضر،مقایسه سرسختی روانشناختی و تصویر بدنی بیماران مبتلا به اختلالات پوستی با افراد عادی انجام شده
است.روش:پژوهش حاضر از نوع علّی مقایسه ای بود.جامعه آماری پژوهش حاضر شامل کلیه بیماران مبتلا به اختلالات پوستی -
مراجعه کننده به کلینیک پوست و زیبایی به سیما شهر تهران و افراد عادی شهر تهران در سال 4931 بود.حجم نمونه پژوهش
شامل 05 نفر از بیماران مبتلا به اختلالات پوستی اگزوما مراجعه کننده به کلینیک های پوست و زیبایی، 05 نفر از افراد عادی بود
که به صورت نمونه گیری دردسترس انتخاب شدند.ابزار جمع آوری داده ها پرسشنامه سرسختی روانشناختی،توسط کیامرثی،
نجاریان و مهرابی زاده هنرمند ) 7711 (طراحی شد و پرسشنامه آزمون تصویر بدنی لیتلتون ) 5550 ( تهیه شده است.جهت تجزیه
و تحلیل یافته ها در سطح آمار توصیفی فروانی،درصد فراوانی، میانگین و انحراف معیار و در سطح آمار استنباطی تحلیل واریانس
چندمتغیره )مانوا(،تحلیل واریانس یک راهه و آزمون لوین برای بررسی همگنی واریانس ها و با استفاده از نرم افزار کامپیوتر
-02( SPSS ( استفاده شد . یافته ها : نتایج بدست آمده نشان داد بین دو گروه بیماران مبتلا به اختلال پوستی و افراد عادی حداقل
از لحاظ یکی از متغیرهای وابسته )سرسختی روانشناختی و تصویر بدنی( تفاوت معناداری وجود دارد.همچنین بین سرسختی
روانشناختی بیماران مبتلا به اختلالات پوستی با افرادعادی تفاوت معناداری وجود دارد،بیماران مبتلا به اختلالات پوستی نسبت به
افرادعادی سرسختی روانشناختی کمتری دارند.همینطور بین تصویربدنی بیماران مبتلا به اختلالات پوستی با افرادعادی تفاوت
معناداری وجود دارد،بیماران مبتلا به اختلالات پوستی نسبت به افرادعادی نارضایتی از تصویربدنی بیشتری دارند.نتایج:در نتیجه
می توان گفت بیماران ابتلا به اختلالات پوستی سرسختی روانشناختی کم و نگرانی از تصویر بدنی بالایی دارند.

نحوه استناد به مقاله

در صورتی که می خواهید به این مقاله در اثر پژوهشی خود ارجاع دهید، می توانید از متن زیر در بخش منابع و مراجع بهره بگیرید :

حسین باباخانی لنگرودی؛محمود رستم زاده؛علی حق پرست؛ ۱۳۹۳، مقایسه سرسختی روانشناختی و تصویر بدنی بیماران مبتلا به اختلالات پوستی با افراد عادی، سومین کنفرانس بین المللی پژوهش در علوم و تکنولوژی، https://scholar.conference.ac:443/index.php/download/file/7293-thecomparison-of-psychological-hardiness-and-body-images-of-skin-disorders-with-normal-person

در داخل متن نیز هر جا به عبارت و یا دستاوردی از این مقاله اشاره شود پس از ذکر مطلب، در داخل پرانتز، مشخصات زیر نوشته شود.

(حسین باباخانی لنگرودی؛محمود رستم زاده؛علی حق پرست؛ ۱۳۹۳)

دریافت لینک دانلود مقاله

پژوهشگر عزیز، برای دانلود مقاله تنها کافی است فرم زیر را تکمیل نموده و بر روی دکمه دریافت لینک دانلود مقاله کلیک نمایید. در صورت عدم دریافت لینک دانلود مقاله در ایمیل خود (و پوشه spam) پس از 10 دقیقه، درخواست خود را مجدد ارسال نمایید.

نام و نام خانوادگی
شماره موبایل
ایمیل