بررسی رابطه هوش هیجانی با خلاقیت دبیران شیمی بندرعباس

چکیده مقاله

یكی از مفاهيمی که در دهه های اخير مورد توجه برنامه ریزان سازمان های آموزشی قرار گرفته، مفهوم هوش هيجانی است. هوش
هيجانی با متغيرهای زیادی از جمله خلاقيت کارکنان آن سازمان میتواند در ارتباط باشد. هدف از انجام این پژوهش بررسی
رابطه هوش هيجانی با خلاقيت دبيران شيمی شاغل در متوسطه دوم آموزش و پرورش شهرستان بندر عباس بود. جامعه آماری آن
شامل تمامی دبيران شيمی به تعداد 54 نفر ) 9 نفر مرد و 45 نفر زن ( تشكيل شده بودند. به علت تعداد کم جامعه آماری نمونه
آماری به روش سرشماری بر جامعه آماری منطبق بوده و تمامی افراد جامعه را در برگرفت. این بررسی به روش توصيفی از نوع
همبستگی صورت گرفته و جهت جمع آوری داده ها از پرسش نامه سازمان هوش هيجانی و خلاقيت بهره گرفته شد. جهت تجزیه
و تحليل داده ها از روش های آماری ضریب همبستگی پيرسون و ضریب رگرسيون استفاده گردید که نتایج حاصل نشان داد : بين
متغير هوش هيجانی با خلاقيت دبيران رابطه معناداری وجود داشته و از بين متغيرهای هوش هيجانی ، مولفه خود مدیریتی و
آگاهی اجتماعی با خلاقيت دبيران رابطه معناداری داشت. همچنين بين دبيران زن و مرد از نظر هوش هيجانی و خلاقيت تفاوت
معناداری یافت نشد.

نحوه استناد به مقاله

در صورتی که می خواهید به این مقاله در اثر پژوهشی خود ارجاع دهید، می توانید از متن زیر در بخش منابع و مراجع بهره بگیرید :

اعظم صادقی گوغری؛افسانه صفویه؛محمد نور رحمانی؛ ۱۳۹۳، بررسی رابطه هوش هیجانی با خلاقیت دبیران شیمی بندرعباس، سومین کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین دمدیریت,اقتصاد و علوم انسانی، https://scholar.conference.ac:443/index.php/download/file/7560-Relationship-between-emotional-intelligence-and-creativity-of-chemistry-teacher-Bandar-Abbas

در داخل متن نیز هر جا به عبارت و یا دستاوردی از این مقاله اشاره شود پس از ذکر مطلب، در داخل پرانتز، مشخصات زیر نوشته شود.

(اعظم صادقی گوغری؛افسانه صفویه؛محمد نور رحمانی؛ ۱۳۹۳)

دریافت لینک دانلود مقاله

پژوهشگر عزیز، برای دانلود مقاله تنها کافی است فرم زیر را تکمیل نموده و بر روی دکمه دریافت لینک دانلود مقاله کلیک نمایید. در صورت عدم دریافت لینک دانلود مقاله در ایمیل خود (و پوشه spam) پس از 10 دقیقه، درخواست خود را مجدد ارسال نمایید.

نام و نام خانوادگی
شماره موبایل
ایمیل