بررسی تاثیر تدریس مطالعات اجتماعی با الگوی مدیریت آموزش بر یادگیری خود راهبر دانش آموزان سال اول دبیرستان

چکیده مقاله

هدف از انجام این پژوهش بررسی تاثیر تدریس مطالعات اجتماعی با استفاده از الگوی مدیریت آموزشی ،بریادگیری خود راهبر دانش
آموزان سال اول دبیرستان است.روش تحقیق از نوع شبه بوده وبا استفاده از طرح دو گروهی انجان شده است.در این تحقیق دوکلاس از
دبیرستان دخترانه نیکان منطقه دو شهرتهران به عنوان نمونه در دسترس مشارکت داشتند.از این دو کلاس به طور تصادفی یک کلاس
30نفری به عنوان گروه آزمایش ویک کلاس 30نفری دیگربه عنوان گروه گواه انتخاب شدند.گروه آزمایش با استفاده از الگوی مدیریت
آموزش وگروه گواه از طریق روش سنتی آموزش دیدند.مدت این دوره چهار هفته بود.ابزار گردآوری اطلاعات،پرسشنامه سنجش خود
راهبر شامل 40گویه بود.که روایی آن با استفاده ازنظرمتخصصان وپایایی آن با استفاده ازضریب آلفای کرونباخ مورد تاییدقرارگرفت.جهت
تحلیل داده های آماری از آزمون تی مستقل وتحلیل کوواریانس استفاده شدونتایج تحقیق نشان داده که آموزش مطالعات اجتماعی با
استفاده از الگوی مدیریت آموزش برخودراهبری دانش آموزان در یادگیری تاثیر مثبت دارد

نحوه استناد به مقاله

در صورتی که می خواهید به این مقاله در اثر پژوهشی خود ارجاع دهید، می توانید از متن زیر در بخش منابع و مراجع بهره بگیرید :

؛؛؛ ۱۳۹۳، بررسی تاثیر تدریس مطالعات اجتماعی با الگوی مدیریت آموزش بر یادگیری خود راهبر دانش آموزان سال اول دبیرستان، سومین کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین دمدیریت,اقتصاد و علوم انسانی، https://scholar.conference.ac:443/index.php/download/file/7649-The-effect-of-teaching-social-studies-with-their-management-model-on-learning-Directing-the-first-year-high-school-students

در داخل متن نیز هر جا به عبارت و یا دستاوردی از این مقاله اشاره شود پس از ذکر مطلب، در داخل پرانتز، مشخصات زیر نوشته شود.

(؛؛؛ ۱۳۹۳)

دریافت لینک دانلود مقاله

پژوهشگر عزیز، برای دانلود مقاله تنها کافی است فرم زیر را تکمیل نموده و بر روی دکمه دریافت لینک دانلود مقاله کلیک نمایید. در صورت عدم دریافت لینک دانلود مقاله در ایمیل خود (و پوشه spam) پس از 10 دقیقه، درخواست خود را مجدد ارسال نمایید.

نام و نام خانوادگی
شماره موبایل
ایمیل