بررسي اثربخشي کاربرد نظریه هوش های چندگانه گاردنر بر فعاليتهای مكمل و فوق برنامه در فرآیند یادگيری درس دین و زندگي دانش آموزان دوم متوسطه شهر بوشهر در سال 92-91

چکیده مقاله

نظریه هوش های چندگانه گاردنر، روش های جدیدی را برای بهبود فرایندهای یادگیری و نیز خلاقیت در دانش آموزان معرفی نموده ا ست )عبدی، 1389 ( . پژوهش حا ضر با هدف برر سی اثربخ شی کاربرد نظریه هوش های چندگانه گاردنر بر فعالیتهای مكمل و فوق برنامه در فرآیند یادگیری درس دین و زندگی، به صووورت تبربی اجرا گردید. ابتدا، با اسووت اده ازروش نمونه ای خوشووه ای چندمرحله ای، تعداد 112 نفر از دانش آموزان سال دوم دو دبیرستان شووهر بوشووهر انتخا و سپس با است اده از آرایش تصادفی در دو گروه آموزش سنتی و آموزش مبتنی بر هوش های چندگانه گاردنر، طی 12 هفته  مورد آموزش قرار گرفتند. پس آزمون ها با اسووت اده از آزمون خی2  تجزیه و تحلیل گردید. یافته ها نشووان داد که تعداد فعالیت های دانش آموزانی که به روش تدریس مبتنی بر هوش های چندگانه آموزش داده شده اند نسبت به دانش آموزانی که به روش سنتی و متداود آموزش دیده اند، به طور معناداری بیشتر است. تعداد فعالیت های شاگردان دختر و پسری که به روش تدریس مبتنی بر هوش های چندگانه آموزش داده شووده اند نسووبت به دانش آموزان دختر و پسووری که به روش سنتی و متداود آموزش دیده اند، به طور معناداری بیشتر می باشد. و در این زمینه فعالیت دختران به طور معناداری بیش از پ سران ا ست. گ سترش ا ست اده از روش های آموز شی مبتنی بر هوش های چندگانه گاردنر در مقای سه با گروه آموزش سنتی می تواند منبر به تحولی در کی یت یادگیری دانش آموزان و همچنین شكوفایی استعداد و خلاقیت آنان گردد

نحوه استناد به مقاله

در صورتی که می خواهید به این مقاله در اثر پژوهشی خود ارجاع دهید، می توانید از متن زیر در بخش منابع و مراجع بهره بگیرید :

1.ارزیتا صالحين؛2.دکتر ناصر اميني؛3.دکتر علي پاکيزه؛ ۱۳۹۵، بررسي اثربخشي کاربرد نظریه هوش های چندگانه گاردنر بر فعاليتهای مكمل و فوق برنامه در فرآیند یادگيری درس دین و زندگي دانش آموزان دوم متوسطه شهر بوشهر در سال 92-91، سومین کنفرانس بین المللی علوم انسانی , روانشناسی و علوم اجتماعی، https://scholar.conference.ac:443/index.php/download/file/8280-The-effectiveness-of-application-of-Gardner-s-multiple-intelligences-theory-and-Fvqbrnamh-complementary-activities-in-religion-and-life-learning-lessons

در داخل متن نیز هر جا به عبارت و یا دستاوردی از این مقاله اشاره شود پس از ذکر مطلب، در داخل پرانتز، مشخصات زیر نوشته شود.

(1.ارزیتا صالحين؛2.دکتر ناصر اميني؛3.دکتر علي پاکيزه؛ ۱۳۹۵)

دریافت لینک دانلود مقاله

پژوهشگر عزیز، برای دانلود مقاله تنها کافی است فرم زیر را تکمیل نموده و بر روی دکمه دریافت لینک دانلود مقاله کلیک نمایید. در صورت عدم دریافت لینک دانلود مقاله در ایمیل خود (و پوشه spam) پس از 10 دقیقه، درخواست خود را مجدد ارسال نمایید.

نام و نام خانوادگی
شماره موبایل
ایمیل