اثر بخشی سه روش آموزش مستقیم،آموزش به کمک کامپیوتر وترکیبی بر بهبود عملکرد تحصیلی دانش آموزان دارای اختلال دیکته شهر یاسوج

چکیده مقاله

هدف از انجام اين پژوهش بررسي اثربخشي آموزش مستقیم، آموزش به کمک کامپیوتر و ترکیبي بر بهبود عمکرود تحصیلی دانش آموزان ارای اختلال دیکته  بو ه است. جامعه آماری شامل کلیه انش آموزان ارای اختلال در دیکته  شهر ياسوج سال تحصیلی  1393-94بو ه که تعدا 60 نفر از آنها ر چهار گروه 15 نفری)يک گروه آموزش مستقیم، يک گروه آموزش به - کمک کامپیوتر، يک گروه آموزش ترکیبي و يک گروه کنترل( به منوان نمونه انتخاب شدند. ابزار اندازهگیری ر ايون پژوهش آزمون املای معکم ساخته جهت انش آموزان ارای اختلال يرته بو ه است. روش پژوهش حاضر از نوو آزمايشوي بوا ور پیش آزمون پس آزمون با چهار گروه )سه گروه آزمايش)يک گروه آموزش مستقیم، يک گروه آموزش به کموک کوامپیوتر و – يک گروه آموزش ترکیبي( و يک گروه کنترل)آموزش به روش سنتي( بو ه است که از آزمون تیکیل کواريانس يوک رهوه بوه کمک برنامه آماری SPSS برای تجزيه و تیکیل ا هها استفا ه شد. نتايج اين پژوهش نشان ا که آموزش مستقیم، آمووزش به کمک کامپیوتر و آموزش ترکیبي بر بهبو ممکرر تیلیکي انش آموزان ارای اختلال يرته اثر اشوته اسوت. همچنین، ياهته ها نشان ا که اثربخشي آموزش مستقیم نسبت به آموزش به کموک کوامپیوتر و آمووزش ترکیبوي، بور بهبوو م مکرور تحصیلي انش آموزان ارای اختلال يرته بیشتر است.

نحوه استناد به مقاله

در صورتی که می خواهید به این مقاله در اثر پژوهشی خود ارجاع دهید، می توانید از متن زیر در بخش منابع و مراجع بهره بگیرید :

نسرین حسینی؛شهره محمودیان؛ ۱۳۹۳، اثر بخشی سه روش آموزش مستقیم،آموزش به کمک کامپیوتر وترکیبی بر بهبود عملکرد تحصیلی دانش آموزان دارای اختلال دیکته شهر یاسوج، سومین کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین دمدیریت,اقتصاد و علوم انسانی، https://scholar.conference.ac:443/index.php/download/file/7836-The-effectiveness-of-three-methods:-direct-instruction,-computer-assisted-training,-installation-and-on-improving-Academic-performance-has-dictated-disorder-Yasouj

در داخل متن نیز هر جا به عبارت و یا دستاوردی از این مقاله اشاره شود پس از ذکر مطلب، در داخل پرانتز، مشخصات زیر نوشته شود.

(نسرین حسینی؛شهره محمودیان؛ ۱۳۹۳)

دریافت لینک دانلود مقاله

پژوهشگر عزیز، برای دانلود مقاله تنها کافی است فرم زیر را تکمیل نموده و بر روی دکمه دریافت لینک دانلود مقاله کلیک نمایید. در صورت عدم دریافت لینک دانلود مقاله در ایمیل خود (و پوشه spam) پس از 10 دقیقه، درخواست خود را مجدد ارسال نمایید.

نام و نام خانوادگی
شماره موبایل
ایمیل