بررسی اثربخشی آموزش پازل در اختلالات نوشتن و خواندن دانش آموزان اول و دوم ابتدایی دارای اختلال یادگیری شهرستان یزد

چکیده مقاله

 اختلال های یادگیری خاص یكی ازپیچیده ترین اختلال هایی است که به حوزه روانشناسی و آموزش کودکان استثنایی معرفی شده است.اختلالات یادگیری و به خصوص اختلال در خواندن و نوشتن یكی از مهم ترین دلایل افت تحصیلی دانش آموزان است.این پژوهش با هدف تعیین اثربخشی آموزش پازل در اختلالات نوشتن و خواندن دانش آموزان اول و دوم ابتدایی دارای اختلال یادگیری شهرستان یزد پرداخته ایم. پژوهش حاضر از نوع نیمه تجربی بوده است .جامعه پژوهش شامل تمام کودکان دارای اختلال خواندن و نوشتن اول و دوم ابتدایی شهرستان یزد می باشد . نمونه به صورت تصادفی ساده انتخاب شد و در دو گروه 51 نفری کلاس اول و کلاس دوم طبقه بندی شد و 51 نفر نیز به عنوان گروهگواه برای کلاس اول و دوم در نظر گرفته شد.داده ها از طریق آزمون خواندن نما )کرمی و نوری ، 5846 ( و آزمون نوشتن محقق ساخته به دست آمد. داده ها با استفاده از روش تحلیل کوواریانس یک راهه)آنكوا( و تحلیل کوواریانس چند متغیره)مانكوا( مورد بررسی قرار گرفتند.نتایج نشان دادند که آموزش پازل با توجه به میانگین تعدیل شده نمرات عملكرد 32 و / 51 نسبت به میانگین تعدیل شده گروه گواه 68 / 38 و اختلال نوشتن گروه آزمایش 34 / خواندن گروه آزمایش 865 32/18 به ترتیب موجب افزایش خواندن و کاهش اختلال در نوشتن دانش آموزان پایه دوم ابتدایی در گروه آزمایش شده 2 می باشد. بعبارت دیگر 33 درصد و 92 / 2 و 9 / است. میزان تاثیر یا تفاوت برای خواندن و نوشتن به ترتیب برابر با 358 درصد از تفاوت های فردی در نمرات خواندن و اختلال نوشتن گروه آزمایش مربوط به تاثیر بازی پازل می باشد

نحوه استناد به مقاله

در صورتی که می خواهید به این مقاله در اثر پژوهشی خود ارجاع دهید، می توانید از متن زیر در بخش منابع و مراجع بهره بگیرید :

طاهره جودکی؛قربان فتحی اقدم؛ ۱۳۹۵، بررسی اثربخشی آموزش پازل در اختلالات نوشتن و خواندن دانش آموزان اول و دوم ابتدایی دارای اختلال یادگیری شهرستان یزد، پنجمین کنفرانس بین المللی پژوهش در علوم و تکنولوژی، https://scholar.conference.ac:443/index.php/download/file/9983-Review-the-effectiveness-of-the-puzzle-in-the-first-and-second-grade-students

در داخل متن نیز هر جا به عبارت و یا دستاوردی از این مقاله اشاره شود پس از ذکر مطلب، در داخل پرانتز، مشخصات زیر نوشته شود.

(طاهره جودکی؛قربان فتحی اقدم؛ ۱۳۹۵)

دریافت لینک دانلود مقاله

پژوهشگر عزیز، برای دانلود مقاله تنها کافی است فرم زیر را تکمیل نموده و بر روی دکمه دریافت لینک دانلود مقاله کلیک نمایید. در صورت عدم دریافت لینک دانلود مقاله در ایمیل خود (و پوشه spam) پس از 10 دقیقه، درخواست خود را مجدد ارسال نمایید.

نام و نام خانوادگی
شماره موبایل
ایمیل