بررسي مقاومت آ نتي بيوتيكي ايزوله هاي اشريشيا كلي در بيماران عفونت ادراري 4931 بيمارستان امام خميني شيروان در سال

چکیده مقاله

چكيده: مقدمه وهدف: اشریشیا کلی یکی از عوامل اصلی در ایجاد عفونت های بیمارستانی، به خصوص عفونتت هتای مجتاری ادراری 09 است. استفاده نادرست و خودسرانه از آنتی بیوتیك ها سبب بروز سویه های مقاوم شده است. طبت ماالعت ات انجتام شتده درصد از عفونت های ادراری توسط اشریشیا کلی ایجاد می شود. همچنین به توجه به افزایش شیوع مرگ ومیرناشی از عفونت های بیمارستانی و اهمیت تعیین الگوی مقاومت آنتی بیتوتیکی بتاکتری هتای ایجتاد کننتده ی عفونتت ادراری، ایزولته هتای بررسی گردیتد. 1304 اشریشیاکلی حاصل از عفونت ادراری بیماران بستری و سرپایی بیمارستان امام خمینی شیروان در سال ( بتود از نرتر 195 CFU/ml ) مواد و روشها: نمونه هایی که تعداد کلنی های آنها بر روی محیط کشتت برابتر یتا بیشتتر از E.coli عفونت ادراری مثبت تلقی شد و آزمایش های تشخیصی برای شناسایی باکتری انجام گردید. حساسیت آنتی بیتوتیکی با استفاده از آنتی بیوتیك های آمپتی ستیلین، ستفالوتین، CLSIهای جدا شده با روش دیسك دیفیوژن مااب دستورالعمل تری متوپریم سولفامتوکسازول، سفازولین،افلاکساسین، جنتامایسین، نورفلوکساسین، سفالکسین، سقتی زوکسیم انجام گردیت د. مورد اشریشیاکلی می باشد، مقاومت آنتی 139)%44/3 مورد کشت ادرار مثبت بود که از این میان (292 نتايج: مجموعا تعداد ، ،)%34/41 %)، ، تری متوپریم سولفامتوکسازول ( 44/11 %)، سفالوتین ( 43/44 بیوتیکی جدایه ها شامل آمپی سیلین (
%)، ستتقتی 14 %)، سفالکستین ( 16/4 %)، نورفلوکساستین ( 10/23 %)، جنتامایستین ( 29/64 %)، افلاکساستین ( 31/1ستفازولین ( % ) بود. بنابراین آمپی سیلین و سفالوتین به ترتیب بیشترین مقاومت و سفتی زوکسیم کم ترین مقاومت را به 0/14زوکسیم ( جدایه های اشریشیا کلی نشان دادند. بررسی الگوی مقاومت آنتی بیوتیکی نشان از افرایش روز بته روز میتزان مقاومتت آنتتی بیوتیکی در باکتری اشریشیا کلی می دهد

نحوه استناد به مقاله

در صورتی که می خواهید به این مقاله در اثر پژوهشی خود ارجاع دهید، می توانید از متن زیر در بخش منابع و مراجع بهره بگیرید :

حميدي حصاري؛بني طرفي؛صادقي فرد؛همت؛ ۱۳۹۴، بررسي مقاومت آ نتي بيوتيكي ايزوله هاي اشريشيا كلي در بيماران عفونت ادراري 4931 بيمارستان امام خميني شيروان در سال، سومین کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در مهندسی،علوم و تکنولوژی، https://scholar.conference.ac:443/index.php/download/file/8043-A-note-antibiotic-resistance-of-Escherichia-coli-isolated-from-patients-with-urinary-tract-infection-in-Imam-Khomeini-Hospital-of-Shirvan-in-4931

در داخل متن نیز هر جا به عبارت و یا دستاوردی از این مقاله اشاره شود پس از ذکر مطلب، در داخل پرانتز، مشخصات زیر نوشته شود.

(حميدي حصاري؛بني طرفي؛صادقي فرد؛همت؛ ۱۳۹۴)

دریافت لینک دانلود مقاله

پژوهشگر عزیز، برای دانلود مقاله تنها کافی است فرم زیر را تکمیل نموده و بر روی دکمه دریافت لینک دانلود مقاله کلیک نمایید. در صورت عدم دریافت لینک دانلود مقاله در ایمیل خود (و پوشه spam) پس از 10 دقیقه، درخواست خود را مجدد ارسال نمایید.

نام و نام خانوادگی
شماره موبایل
ایمیل