بررسی رابطه بین شادکامی و بهزیستی ذهنی دانش آموزان سال اول دبیرستان شهر - اهواز در سال تحصیلی 1393-94

چکیده مقاله

در این پژوهش هدف بررسی رابطه بین شادکامی و بهزیستی ذهنی دانش آموزان اول دبیرستان شهرستان اهواز در سال تحصیلی 1393-94بود - . جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه دانش آموزان اول دبیرستان شهرستان اهواز بود که از میان کلیه دانش آموزان ناحیه چهار اهواز به روش تصادفی ساده،100 نفر به عنوان اعضای نمونه انتخاب شدند. به منظور تجزیه و تحلیل داده ها در این تحقیق از روشهای آماری: روشهایآمار توصیفی شامل محاسبه میانگین، انحراف معیار، حداکثر و حداقل و روش های آمار استنباطی شامل آزمون t گروه های مستقل، ضریب همبستگی پیرسون، روشهای آلفای کرونباخ و تنصیف )جهت محاسبه ضرایب پایایی( استفاده شده است. یافته ها نشان داد بین شادکامی و بهزیستی ذهنی دانش آموزان سال اول دبیرستان شهرستان اهواز رابطه وجود دارد.

نحوه استناد به مقاله

در صورتی که می خواهید به این مقاله در اثر پژوهشی خود ارجاع دهید، می توانید از متن زیر در بخش منابع و مراجع بهره بگیرید :

دکتر علی پاکیزه؛لیلا غلامی پور؛عظیمه فروغ مند؛ ۱۳۹۳، بررسی رابطه بین شادکامی و بهزیستی ذهنی دانش آموزان سال اول دبیرستان شهر - اهواز در سال تحصیلی 1393-94، سومین کنفرانس بین المللی علوم انسانی , روانشناسی و علوم اجتماعی، https://scholar.conference.ac:443/index.php/download/file/8181-The-relationship-between-happiness-and-subjective-well-being-first-year-high-school-students-in-the-academic-year-94-1393

در داخل متن نیز هر جا به عبارت و یا دستاوردی از این مقاله اشاره شود پس از ذکر مطلب، در داخل پرانتز، مشخصات زیر نوشته شود.

(دکتر علی پاکیزه؛لیلا غلامی پور؛عظیمه فروغ مند؛ ۱۳۹۳)

دریافت لینک دانلود مقاله

پژوهشگر عزیز، برای دانلود مقاله تنها کافی است فرم زیر را تکمیل نموده و بر روی دکمه دریافت لینک دانلود مقاله کلیک نمایید. در صورت عدم دریافت لینک دانلود مقاله در ایمیل خود (و پوشه spam) پس از 10 دقیقه، درخواست خود را مجدد ارسال نمایید.

نام و نام خانوادگی
شماره موبایل
ایمیل