بررسی رابطه مشارکت اجتماعی دانش آموزان و جو سازمانی مدرسه با ویژگی های کارآفرینی در دانش آموزان سال سوم دبیرستان

چکیده مقاله

هدف از این پژوهش، بررسی تاثیر مشارکت اجتماعی دانش آموزان و جو سازمانی مدرسه با ویژگی های کارآفرینی در دانش آموزان سال سوم دبیرستان ناحیه 4 اهواز است. روش پژوهش با توجه به ماهیت آن، توصیفی از نوع همبستگی است. جامعه آماری این پژوهش شامل تمامی دانش آموزان سال سوم دبیرستان شهر اهواز و معلمان آنان و مدیران مدارس میباشند. روش نمونهگیری در این پژوهش تصادفی چند مرحله ای است. برای گردآوری داده ها از پرسشنامه های استاندارد استفاده شد؛ برای اندازهگیری جوسازمانی از پرسشنامه OCDQ با مقیاس اندازهگیری لیکرت، از پرسشنامه محقق ساخته برای سنجش مشارکت اجتماعی دانش آموزان و جهت ارزیابی گرایش به کارآفرینی دانش آموزان از پرسشنامه استاندارد شده ویژگی های شخصیتی کارآفرینان ایرانی کردنائیج استفاده شده است. برای تعیین پایایی پرسشنامه ها از آلفای کرانباخ استفاده شد ضریب 0 بدست آمده / 0 و 19 /19 ، 0/ آلفا برای جو سازمانی و مشارکت اجتماعی دانش آموزان و ویژگی های کارآفرینی به ترتیب 88 است. برای تجزیه و تحلیل داده از نرم افزار spss و از آمار استنباطی همبستگی پیرسون و رگرسیون استفاده شده و نتایج نشان داده است: بین مشارکت اجتماعی دانش آموزان با ویژگیهای کارآفرینی همبستگی متوسط و معناداری وجود دارد و بین جو مدرسه با ویژگیهای کارآفرینی در دانش آموزان نیز همبستگی متوسط و معناداری وجود دارد. همچنین یافته های رگرسیون حاکی از پیش بینی معنادار مشارکت اجتماعی دانش آموزان و جو سازمانی مدرسه با ویژگیهای کارآفرینی دانش آموزان دارد.

نحوه استناد به مقاله

در صورتی که می خواهید به این مقاله در اثر پژوهشی خود ارجاع دهید، می توانید از متن زیر در بخش منابع و مراجع بهره بگیرید :

1.سمیه باقرپور؛2.جواد شهسواری؛ ۱۳۹۴، بررسی رابطه مشارکت اجتماعی دانش آموزان و جو سازمانی مدرسه با ویژگی های کارآفرینی در دانش آموزان سال سوم دبیرستان، کنفرانس بین المللی رویکردهای نوین در علوم انسانی، https://scholar.conference.ac:443/index.php/download/file/4213-Investigate-the-relationship-between-students-social-participation-and-school-organizational-climate-with-the-characteristics-of-entrepreneurship-in-junior-high-school-students

در داخل متن نیز هر جا به عبارت و یا دستاوردی از این مقاله اشاره شود پس از ذکر مطلب، در داخل پرانتز، مشخصات زیر نوشته شود.

(1.سمیه باقرپور؛2.جواد شهسواری؛ ۱۳۹۴)

دریافت لینک دانلود مقاله

پژوهشگر عزیز، برای دانلود مقاله تنها کافی است فرم زیر را تکمیل نموده و بر روی دکمه دریافت لینک دانلود مقاله کلیک نمایید. در صورت عدم دریافت لینک دانلود مقاله در ایمیل خود (و پوشه spam) پس از 10 دقیقه، درخواست خود را مجدد ارسال نمایید.

نام و نام خانوادگی
شماره موبایل
ایمیل