رابطه سبكهاي رهبري با سلامت سازماني در شركت حفاري شمال

چکیده مقاله


هدف اصلي اين پژوهش شناخت رابطه بین سبکهاي رهبري با سلامت سازماني در شركت حفاريشمال ميباشد. روش
تحقیق در اين مطالعه توصیفي از نوع همبستگي انتخاب شد. جامعه آماري به تعداد 151 نفر بوده كه بر اساس روش
نمونهگیري تصادفي ساده با استفاده از جدول كرجسي و مورگان، تعداد 180 نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند. ابزار گردآوري
دادهها دو پرسشنامه استاندارد شامل: پرسشنامه سبک رهبري با توجه به مدل فیدلر در دو بعد انسانمداري و وظیفهمداري
8( و / تحت عنوان پرسشنامه سبک سنج مديريت لوتانز تهیه و تنظیم شده و حاوي 35 سوال بسته ميباشد )با اعتبار 08
پرسشنامه سلامت سازماني شامل 44 سؤال بسته كه سوالات آن از پرسشنامه سلامت سازماني هوي و همکارانش استخراج
ميباشد » يگانگي نهادي، نفوذ مدير، ملاحظهگري، ساختدهي، پشتیباني منابع، روحیه و پیشرفت « شده است و شامل 1 بُعد
8(. روش تجزيه و تحلیل دادهها، با استفاده از آمار توصیفي )شامل: فراواني، درصد، میانگین و انحراف معیار( و / )با اعتبار 84
آمار استنباطي )شامل: آزمون شاپیرو ويلک، ضريب همبستگي پیرسون و اسپیرمن( از طريق نرمافزار - SPSS انجام شد. نتايج
تحقیق نشان داد كه بین سبک رهبري با سلامت سازماني رابطه معناداري وجود دارد. هم چنین بین سبک رهبري انسانمدار
با سلامت سازماني و نیز سبک رهبري وظیفهمدار با سلامت سازماني رابطه معناداري وجود دارد

نحوه استناد به مقاله

در صورتی که می خواهید به این مقاله در اثر پژوهشی خود ارجاع دهید، می توانید از متن زیر در بخش منابع و مراجع بهره بگیرید :

يوسف محمد حسيني؛مسعود احمدي؛فاطمه طاهري؛ ‎−۰۶۲۲، رابطه سبكهاي رهبري با سلامت سازماني در شركت حفاري شمال، دومین کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در مدیریت،اقتصاد و حسابداری، https://scholar.conference.ac:443/index.php/download/file/819-The-relationship-between-leadership-styles-and-organizational-health-in-North-Drilling-Company

در داخل متن نیز هر جا به عبارت و یا دستاوردی از این مقاله اشاره شود پس از ذکر مطلب، در داخل پرانتز، مشخصات زیر نوشته شود.

(يوسف محمد حسيني؛مسعود احمدي؛فاطمه طاهري؛ ‎−۰۶۲۲)

دریافت لینک دانلود مقاله

پژوهشگر عزیز، برای دانلود مقاله تنها کافی است فرم زیر را تکمیل نموده و بر روی دکمه دریافت لینک دانلود مقاله کلیک نمایید. در صورت عدم دریافت لینک دانلود مقاله در ایمیل خود (و پوشه spam) پس از 10 دقیقه، درخواست خود را مجدد ارسال نمایید.

نام و نام خانوادگی
شماره موبایل
ایمیل