بررسي رابطه بين سبك رهبري مديران و ميزان يادگيري سازماني

چکیده مقاله

هدف از این پژوهش بررسی رابطه بین سبک رهبري مدیر و میزان یادگیري سازمانی می باشد. تحقیق
حاضر از نظر هدف کاربردي و از حیث اجرا میدانی می باشد جامعه آماري مورد مطالعه مدیران و
کارکنان می باشند. براي جمع آوري اطلاعات از ابزار پرسشنامه استفاده شده. براي تجزیه و تحلیل داده
هاي پژوهش از دو روش آمار توصیفی وآمار استنباطی استفاده شده است. یافته هاي تحقیق تایید می
کنند: بین سبک رهبري مدیر و میزان یادگیري سازمانی در کارکنان دیوان محاسبات کل کشور ارتباط
معناداري وجود دارد. درضمن نتایج نشان می دهد که میزان یادگیري سازمانی کارکنان هرچه از سبک
رهبري استبدادي استثماري به سبک مشارکتی نزدیكتر می شویم، بیشتر است. بنابراین، سازمانهایی –
موفقتر هستند که زودتر، سریعتر و بهتر از رقبا یاد بگیرند. درست به همین دلیل است که مفهوم
یادگیري سازمانی در سالهاي اخیرمطرح شده و رشد فزایندهاي داشته است.

نحوه استناد به مقاله

در صورتی که می خواهید به این مقاله در اثر پژوهشی خود ارجاع دهید، می توانید از متن زیر در بخش منابع و مراجع بهره بگیرید :

زهرا ؛مهرداد ؛عليرضا ؛ ‎−۰۶۲۲، بررسي رابطه بين سبك رهبري مديران و ميزان يادگيري سازماني، دومین کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در مدیریت،اقتصاد و حسابداری، https://scholar.conference.ac:443/index.php/download/file/733-Investigate-the-relationship-between-leadership-style-and-organizational-learning

در داخل متن نیز هر جا به عبارت و یا دستاوردی از این مقاله اشاره شود پس از ذکر مطلب، در داخل پرانتز، مشخصات زیر نوشته شود.

(زهرا ؛مهرداد ؛عليرضا ؛ ‎−۰۶۲۲)

دریافت لینک دانلود مقاله

پژوهشگر عزیز، برای دانلود مقاله تنها کافی است فرم زیر را تکمیل نموده و بر روی دکمه دریافت لینک دانلود مقاله کلیک نمایید. در صورت عدم دریافت لینک دانلود مقاله در ایمیل خود (و پوشه spam) پس از 10 دقیقه، درخواست خود را مجدد ارسال نمایید.

نام و نام خانوادگی
شماره موبایل
ایمیل