بررسي اثر ارتباطات مشاركتي بر عملكردمالي و مشتريان- مطالعه موردي شركت فولاد فرزانگان

چکیده مقاله

هدف اصلي در پژوهش حاضر برر سي اثر ارتباطات مشاركتي بر عملكرد مالي و مشتريان)مطالعه موردي شركت فولد فرزانگان( بود براي اين منظور مديران ار شد و رده میاني و پر سنل اداري شركت فولد فرزانگانبه عنوان جامعه تحقیق انتخاب شدددت تحقیق حاضددر از نوع تحقیق كاربري بودتبراي جمعآوري اطلاعات مربوط به ادبیات موضددوع و پیشددینه تحقیق از روش كتابخانهاياستفادهشده و براي بررسي و رسیدن به اهداف از روش مشاهده، اسناد و مدارک ، پرسشنامه و مصاحبه حضوري استفاده شده استت به منظور تجزيه و تحلیل اطلاعات از آزمونهاي همبستگي پیرسون با استفاده از نرمافزار SPSS استفاده شدت يافته هاي تحقیق بیانگر اين است كه ارتباطات مشاركتي و ابعاد آن )فراواني، بازخورد، رسدمیت، عقلانیت( ارتباط معني داري با عملكرد مشدتري دارد همینین ارتباطات مشداركتي و ابعاد آن ارتباط معني داري با عملكرد مالي داردت نتايج اين پژوهش مديران شركت را در درک صحیح از تأثیرگذاري ارتباطات م شاركتي بر عملكرد مالي و مشتريان به منظوركسب مزيت رقابتي رهنمون ميسازدت

نحوه استناد به مقاله

در صورتی که می خواهید به این مقاله در اثر پژوهشی خود ارجاع دهید، می توانید از متن زیر در بخش منابع و مراجع بهره بگیرید :

محمد شريفي؛عبدالرضا نداف؛محمد تقي هنري؛ ۱۳۹۳، بررسي اثر ارتباطات مشاركتي بر عملكردمالي و مشتريان- مطالعه موردي شركت فولاد فرزانگان، چهارمین کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در مدیریت ، اقتصاد و حسابداری، https://scholar.conference.ac:443/index.php/download/file/8307-The-effect-on-financial-performance-and-customer-participatory-communication-(the-case-study-of-farzangan-Fold)

در داخل متن نیز هر جا به عبارت و یا دستاوردی از این مقاله اشاره شود پس از ذکر مطلب، در داخل پرانتز، مشخصات زیر نوشته شود.

(محمد شريفي؛عبدالرضا نداف؛محمد تقي هنري؛ ۱۳۹۳)

دریافت لینک دانلود مقاله

پژوهشگر عزیز، برای دانلود مقاله تنها کافی است فرم زیر را تکمیل نموده و بر روی دکمه دریافت لینک دانلود مقاله کلیک نمایید. در صورت عدم دریافت لینک دانلود مقاله در ایمیل خود (و پوشه spam) پس از 10 دقیقه، درخواست خود را مجدد ارسال نمایید.

نام و نام خانوادگی
شماره موبایل
ایمیل