رابطة هوش هيجاني،تعهد هيجاني،تعهد سازماني سازماني و رضايت شغلي و استرس پرستاران بيمارستانهای اهواز وابسته به دانشگاه علوم پزشکي و جندی شاپور اهواز

چکیده مقاله

هدف اين پژوهش، تعيين رابطة بين تعهد سازماني و رضايت شغلي با هوش هيجاني پرستاران بود. جامعة آماری تحقيق، کلية پرستاران بيمارستانهای شهر اهواز بود( 011 نفر) مورد مطالعه اين پژوهش تمامي پرستاران بيمارستانهای شهرستان اهواز بود.روش نمون  گيری به صورت نمونه گيری کل جامعه بود که و پرسشنامههای رضايت شغلي استرس شغلي ديويس، رابينز و مک کي و منبع کنترل راتر را تکميل کردند. دادههای پژوهش به کمک آمار توصيفي، ضريب همبستگي پيرسون و تحليل رگرسيون 1/ چند متغيره تحليل شدند نتايج نشان داد که بين هوش هيجاني با تعهد سازماني ( 110 = P ، 580/0 = r ) 1/ و رضايت شغلي ( 110 = p ، 55/0 = r ) رابطة مثبت و معناداری وجود دارد. همچنين بين تعهد سازماني و رضايت شغلي رابطة مثبت و معناداری مشاهده شد 1/110( = p ، 535/0 = r .( نتايج حاصل از رگرسيون نشان داد که مؤلفه های شفافسازی احساسات و توجه به احساسات در پيشبيني تعهد سازماني و رضايت شغلي معنادار است

نحوه استناد به مقاله

در صورتی که می خواهید به این مقاله در اثر پژوهشی خود ارجاع دهید، می توانید از متن زیر در بخش منابع و مراجع بهره بگیرید :

؛؛؛ ۱۳۹۵، رابطة هوش هيجاني،تعهد هيجاني،تعهد سازماني سازماني و رضايت شغلي و استرس پرستاران بيمارستانهای اهواز وابسته به دانشگاه علوم پزشکي و جندی شاپور اهواز، پنجمین کنفرانس بین المللی پژوهشهای نوین در مدیریت اقتصاد و حسابداری، https://scholar.conference.ac:443/index.php/download/file/8751-The-relationship-between-emotional-intelligence,-emotional-commitment,-organizational-commitment,-and-job-satisfaction-and-stress-of-nursing-Ahwaz-Jondi-Shapour-University-of-Medical-Sciences

در داخل متن نیز هر جا به عبارت و یا دستاوردی از این مقاله اشاره شود پس از ذکر مطلب، در داخل پرانتز، مشخصات زیر نوشته شود.

(؛؛؛ ۱۳۹۵)

دریافت لینک دانلود مقاله

پژوهشگر عزیز، برای دانلود مقاله تنها کافی است فرم زیر را تکمیل نموده و بر روی دکمه دریافت لینک دانلود مقاله کلیک نمایید. در صورت عدم دریافت لینک دانلود مقاله در ایمیل خود (و پوشه spam) پس از 10 دقیقه، درخواست خود را مجدد ارسال نمایید.

نام و نام خانوادگی
شماره موبایل
ایمیل