بررسی ارتباط رضایت شغلی تعهد سازمانی مدیران متوسطه و تاثیر آن بر رضایت منفی معلمان در استان گلستان ) ایران (

چکیده مقاله

بررسي ارتباط بین رضايت شغلي و تعهدات سازماني مديران در مدارس متوسطه و تأثیر آن بر رضايت شغلي معلمان مدارس
متوسطه در استان گلستان )ايران(
اين تحقیق براي مشخص کردن رابطه بین رضايت شغلي و تعهد سازماني مديران مدارس متوسطه و تاثیر آن بر روي رضايت
شغلي معلمان مدارس متوسطه استان گلستان )ايران( طراحي شده است.پرسشنامه تعهد سازماني 11 سوال و تعهد زماني 04
سوال براي گردآوري اطلاعات مورد استفاده قرار گرفت.نتايج تحقیق نشان داد که سن ، رشته تحصیلي تجربه و محل کار در
رضايت شغلي مديران تاثیري نداشته است و سن ، رشته تحصیلي ، تجربه و جنس در رضايت شغلي معلمان تاثیري نداشته
است . از عوامل دموگرافیك فقط جنس در رضايت شغلي مديران موثر بوده است و تحقیقات نشان داد که فقط محل کار در
رضايت شغلي معلمان تاثیر داشته است.عوامل دموگرافیك ) سن ، تجربه و جنس تاثیري در تعهد سازماني مديران نداشته
است و بین رضايت شغلي و تعهدات سازماني مديران ارتباط وجود دارد .تجزيه و تحلیل هر يك از مجموعه رضايت شغلي بر
تعهدات سازماني مديران نشان داد که عوامل ارتقاء و خود کار ارتباط معني داري بین آنها وجود دارد .متغیرهاي همکاران ،
بالادستي ها و دستمزد به طور معني داري با تعهد سازماني مديران ارتباط داشته است اما در تحلیل رگرسیون معني دار
نبود.بالاخره تجزيه و تحلیل فرضیه ها نشان داد که بین رضايت شغلي و تعهد مديران و معلمان ارتباطي وجود ندارد اما تعهد
سازماني مديران با رضايت شغلي معلمان آنها ارتباط معني داري داشته است.

نحوه استناد به مقاله

در صورتی که می خواهید به این مقاله در اثر پژوهشی خود ارجاع دهید، می توانید از متن زیر در بخش منابع و مراجع بهره بگیرید :

-1 اسمعیل سیدی تمک ) دکترای مدیریت آموزشی (؛-2 ایل محمد نامی) کارشناس ارشد برنامه ریزی درسی (؛ ۱۳۹۲، بررسی ارتباط رضایت شغلی تعهد سازمانی مدیران متوسطه و تاثیر آن بر رضایت منفی معلمان در استان گلستان ) ایران (، دومین کنفرانس بین المللی مدیریت واقتصاد و علوم انسانی، https://scholar.conference.ac:443/index.php/download/file/6695-The-relationship-between-job-satisfaction,-organizational-commitment-and-its-impact-on-satisfaction-high-Negative-teachers-in-Golestan)-Iran-(

در داخل متن نیز هر جا به عبارت و یا دستاوردی از این مقاله اشاره شود پس از ذکر مطلب، در داخل پرانتز، مشخصات زیر نوشته شود.

(-1 اسمعیل سیدی تمک ) دکترای مدیریت آموزشی (؛-2 ایل محمد نامی) کارشناس ارشد برنامه ریزی درسی (؛ ۱۳۹۲)

دریافت لینک دانلود مقاله

پژوهشگر عزیز، برای دانلود مقاله تنها کافی است فرم زیر را تکمیل نموده و بر روی دکمه دریافت لینک دانلود مقاله کلیک نمایید. در صورت عدم دریافت لینک دانلود مقاله در ایمیل خود (و پوشه spam) پس از 10 دقیقه، درخواست خود را مجدد ارسال نمایید.

نام و نام خانوادگی
شماره موبایل
ایمیل