طراحی و آزمودن الگویی از پیشایندها و پیامدهای سلامت سازمانی در کارکنان یک شرکت صنعتی

چکیده مقاله

پژوهش حاضر با هدف طراحی و آزمودن الگویی از پیشایندها و پیامدهای سلامت سازمانی در کارکنان یک شرکت صنعتی در تهران انجام گرفته است. جامعه آماری پژوهش حاضر شامل کلیه کارکنان شرکت صنعتی که از میان آن ها 6۷۱ نفر به روش تصادفی ساده به عنوان اعضای نمونه انتخاب شدند. برای جمع آوری داده ها از پرسشنامه سلامت سازمانی )هوی و فیلدمن، 6991 (، فرم کوتاه پرسشنامة شخصیت نئو )مک کری و کاستا، 6991 ( و عملکرد شغلی )ویلیامز و اندرسون، 6996 ( و از روش تحلیل، همبستگی و معادلات ساختاری استفاده شده است. نتایج به دست آمده از تحلیل پژوهش نشان داد که بین روان آزرده گرایی، باز بودن نسبت به تجربه، توافق جویی، وجدانی بودن، عملکرد تکلیفی و رفتار مدنی سازمانی معطوف به سازمان با سلامت سازمانی همبستگی مثبت و معناداری وجود ندارد، اما تنها برون گرایی اثر مثبت و معناداری بر رفتار مدنی سازمانی معطوف به فرد از طریق نقش واسطه ای سلامت سازمانی در کارکنان دارد.

نحوه استناد به مقاله

در صورتی که می خواهید به این مقاله در اثر پژوهشی خود ارجاع دهید، می توانید از متن زیر در بخش منابع و مراجع بهره بگیرید :

مهدیس مصنوعی؛صالحه پیریایی؛مریم عبدالله پور؛ ۱۳۹۵، طراحی و آزمودن الگویی از پیشایندها و پیامدهای سلامت سازمانی در کارکنان یک شرکت صنعتی، سومین کنفرانس بین المللی رویکرد های نوین در علوم انسانی، https://scholar.conference.ac:443/index.php/download/file/10388-Designing-and-testing-a-model-of-precedents-and-antecedents

در داخل متن نیز هر جا به عبارت و یا دستاوردی از این مقاله اشاره شود پس از ذکر مطلب، در داخل پرانتز، مشخصات زیر نوشته شود.

(مهدیس مصنوعی؛صالحه پیریایی؛مریم عبدالله پور؛ ۱۳۹۵)

دریافت لینک دانلود مقاله

پژوهشگر عزیز، برای دانلود مقاله تنها کافی است فرم زیر را تکمیل نموده و بر روی دکمه دریافت لینک دانلود مقاله کلیک نمایید. در صورت عدم دریافت لینک دانلود مقاله در ایمیل خود (و پوشه spam) پس از 10 دقیقه، درخواست خود را مجدد ارسال نمایید.

نام و نام خانوادگی
شماره موبایل
ایمیل