ارائه یک مدل ترکیبی برای سلامت سازمانی(مطالعه موردی: شرکت مس سونگون)

چکیده مقاله

هدف پژوهش حاضر، تبیین ابعاد و مؤلفه های سلامت سازمانی به منظور طراحی مدل سلامت سازمانی و شاخصهای سنجش آن است. بدین منظور ابتدا با بررسی و مقایسه انواع مدلها، ابعاد سلامت سازمانی شناسایی و بر اساس مبانی نظری اعتبار سنجی شد و ابعادی از سلامت سازمانی که در اکثر مدلها وجود داشته و دارای فراوانی بیشتری بودند انتخاب و بهعنوان مبنای کار قرار داده شد (تلفیق نظریه ها) و ابعاد نه گانه سلامت سازمانی شامل انسجام، رهبری، بهبود کارایی کارکنان، اخلاقیات، تعهد سازمانی، روحیه کارکنان، مشارکت، سبک ارتباطات و ارزیابی عملکرد از میان سی بعد سلامت سازمانی انتخاب گردید. پس ازآن پرسشنامه حاوی 44 سؤال پیرامون ابعاد سلامت سازمانی در بین جامعه آماری توزیع گردید. برای تأیید روابط بین ابعاد و مؤلفه ها از مدلسازی معادلات ساختاری با بهره گیری از تحلیل عاملی تائیدی استفاده شده است. پس از تجزیه وتحلیل دادهها در مدلسازی معادلات ساختاری و تحلیل عاملی تأییدی تمامی ابعاد و مؤلفه های مدل مورد تأیید قرار گرفتند. نتایج حاصله، اثرات مستقیم و غیرمستقیم ابعاد و مؤلفه ها را بر روی سلامت سازمانی نشان داد، ضمن آنکه بار عاملی تمام مؤلفه ها مثبت و بیشتر از 5/. بوده و  مقادیر t به دست آمده بزرگتر از 2 و رابطه معنی داری آنها با سلامت سازمانی مورد تأیید قرارگرفته اند. 

نحوه استناد به مقاله

در صورتی که می خواهید به این مقاله در اثر پژوهشی خود ارجاع دهید، می توانید از متن زیر در بخش منابع و مراجع بهره بگیرید :

علیرضا بافنده؛شیما محقق؛نسرین شایان فاخر؛ ۱۳۹۴، ارائه یک مدل ترکیبی برای سلامت سازمانی(مطالعه موردی: شرکت مس سونگون)، کنفرانس بین المللی رویکردهای نوین در علوم انسانی ،مدیریت،اقتصاد و حسابداری، https://scholar.conference.ac:443/index.php/download/file/10748-Providing-a-Combined-Model-for-Organizational-Health-(Case-Study:-Sungun-Copper-Co.)

در داخل متن نیز هر جا به عبارت و یا دستاوردی از این مقاله اشاره شود پس از ذکر مطلب، در داخل پرانتز، مشخصات زیر نوشته شود.

(علیرضا بافنده؛شیما محقق؛نسرین شایان فاخر؛ ۱۳۹۴)

دریافت لینک دانلود مقاله

پژوهشگر عزیز، برای دانلود مقاله تنها کافی است فرم زیر را تکمیل نموده و بر روی دکمه دریافت لینک دانلود مقاله کلیک نمایید. در صورت عدم دریافت لینک دانلود مقاله در ایمیل خود (و پوشه spam) پس از 10 دقیقه، درخواست خود را مجدد ارسال نمایید.

نام و نام خانوادگی
شماره موبایل
ایمیل