بررسی رابطه یادگیری همه جا حاضر زمینه آگاه و خودکارآمدی رایانه در بین معلمان ابتدایی شهر شیراز

چکیده مقاله

هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه یادگیری همه جا حاضر زمینه آگاه و خودکارآمدی رایانه در بین معلمان ابتدایی شهر شیراز بود. پژوهش از لحاظ هدف کاربردی و جامعه آماری این پژوهش تمامی معلمان ابتدایی شهر شیراز میباشد که متاسفانه امار دقیقی در اختیار محقق نبود به همین خاطر از فرمول حجم نمونه کوکران در شرایط نامشخص 483 نفر به عنوان نمونه آماری تحقیق با استفاده از روش تصادفی ساده انتخاب شدند. برای گردآوری دادهها از پرسش نامه استاندارد مبتنی بر مبانی نظری و پیشینه تحقیق استفاده شد. که در بخش اول، پرسش نامه استاندارد فین لین 1 3114 ( برای سنجش یادگیری همه جا ( حاضر نقش استفاده شد و بخش دوم از پرسش نامه استاندارد مورفی، کور و اون 3 1181 ( برای سنجش ( خودکار امدی رایانه ای استفاده شد. پرسش نامه بر اساس مقیاس 6 ارزشی لیکرت تنظیم گردیده و شامل 6 طیف )خیلی کم، کم، متوسط، زیاد، خیلی زیاد( میباشد. روایی پرسش نامه با استفاده از روایی محتوایی و روایی سازه و پایایی از ضریب پایایی آلفای کرونباخ مورد بررسی قرار گرفت. برای تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزار SPSS استفاده شد

نحوه استناد به مقاله

در صورتی که می خواهید به این مقاله در اثر پژوهشی خود ارجاع دهید، می توانید از متن زیر در بخش منابع و مراجع بهره بگیرید :

الهام محمدی؛دکتر محمد حسن صیف؛ ۱۳۹۵، بررسی رابطه یادگیری همه جا حاضر زمینه آگاه و خودکارآمدی رایانه در بین معلمان ابتدایی شهر شیراز، سومین کنفرانس بین المللی رویکرد های نوین در علوم انسانی، https://scholar.conference.ac:443/index.php/download/file/10420-Context-aware-ubiquitous-learning-and-self-study-of-the-relationship

در داخل متن نیز هر جا به عبارت و یا دستاوردی از این مقاله اشاره شود پس از ذکر مطلب، در داخل پرانتز، مشخصات زیر نوشته شود.

(الهام محمدی؛دکتر محمد حسن صیف؛ ۱۳۹۵)

دریافت لینک دانلود مقاله

پژوهشگر عزیز، برای دانلود مقاله تنها کافی است فرم زیر را تکمیل نموده و بر روی دکمه دریافت لینک دانلود مقاله کلیک نمایید. در صورت عدم دریافت لینک دانلود مقاله در ایمیل خود (و پوشه spam) پس از 10 دقیقه، درخواست خود را مجدد ارسال نمایید.

نام و نام خانوادگی
شماره موبایل
ایمیل