اثربخشی آموزش ایمنسازی روانی در مقابل استرس بر استرس شغلی معلمان دوره ابتدایی شهر شیراز

چکیده مقاله

هدف پژوهش حاضر اثربخشی آموزش گروهی ایمنسازی روانی در مقابل استرس بر استرس شغلیمعلمان دوره ابتدایی شهر شیراز بود. جهت تحقق این هدف، یک نمونه 30 نفری از معلمان دوره ابتدایی بهشیوه نمونهگیری خوشهای تصادفی انتخاب و بطور تصادفی به دو گروه آزمایش و کنترل تقسیم شدند. گروهآزمایش به مدت 8 جلسه تحت آموزش برنامه گروهی آموزش ایمنسازی روانی در مقابل استرس قرار گرفت.آزمودنیها به وسیله پرسشنامه استرس شغلی در دو مرحله )قبل و بعد از مداخله( مورد ارزیابی قرار گرفتند.دادهها با استفاده از روش تحلیل کواریانس چندمتغیری مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج پژوهشنشان داد که اجرای برنامه آموزشی منجر به کاهش استرس شغلی معلمان گروه آزمایش شده است. درنتیجه برنامه گروهی آموزش ایمنسازی روانی در مقابل استرس در کاهش استرس شغلی مؤثر است. لذاپیشنهاد میگردد درمانگران از این روش برای کمک به معلمان دوره ابتدایی استفاده نمایند

نحوه استناد به مقاله

در صورتی که می خواهید به این مقاله در اثر پژوهشی خود ارجاع دهید، می توانید از متن زیر در بخش منابع و مراجع بهره بگیرید :

صغری استوار؛؛ ۱۳۹۴، اثربخشی آموزش ایمنسازی روانی در مقابل استرس بر استرس شغلی معلمان دوره ابتدایی شهر شیراز، عسل کریمی، https://scholar.conference.ac:443/index.php/download/file/11271-The-Effectiveness-of-Stress-Immunization-Training-on-Occupational-Stress-of-Elementary-School-Teachers-Shiraz

در داخل متن نیز هر جا به عبارت و یا دستاوردی از این مقاله اشاره شود پس از ذکر مطلب، در داخل پرانتز، مشخصات زیر نوشته شود.

(صغری استوار؛؛ ۱۳۹۴)

دریافت لینک دانلود مقاله

پژوهشگر عزیز، برای دانلود مقاله تنها کافی است فرم زیر را تکمیل نموده و بر روی دکمه دریافت لینک دانلود مقاله کلیک نمایید. در صورت عدم دریافت لینک دانلود مقاله در ایمیل خود (و پوشه spam) پس از 10 دقیقه، درخواست خود را مجدد ارسال نمایید.

نام و نام خانوادگی
شماره موبایل
ایمیل