تأثير برنامهي درسي تفكر مدار بر عملكرد دانشآموزان دوره متوسط اول   )مطالعه موردي: دبيران  متوسطه استان مركزي(

چکیده مقاله

هدف پژوهش حاضر، بررسی تأثیر برنامه درسی تفکر مدار بر عملکرد دانشآموزان دوره متوسطه اول از نظر دبیران استان مرکزی بوده است. روش تحقیق، توصیفی از نوع پیمایشی بوده و از لحاظ نوع هدف یک تحقیق کاربردی است. جامعه آماری این تحقیق را کلیه دبیران متوسطه اول شهرستان محلات در سال 4931-4931 به تعداد 639 نفرتشکیل دادهاند. برای انتخاب نمونه از روش تصادفی خوشهای تک مرحلهای استفاده شده که نهایتًاً تعداد 476 نفر بطور تصادفی انتخاب شدند. برای جمعآوری اطلاعات از دو روش کتابخانهای و میدانی استفاده شده است. ابزارتحقیق شامل پرسشنامه محقق ساخته برنامه درسی تفکر مدار بوده است. برای تجزیه و تحلیل دادههای توصیفی از جداول توزیع فراوانی، در صد فراوانی، درصد فراوانی تجمعی و میانگین استفاده شده و برای تحلیل دادههای استنباطی از آزمون )مجذور کا یا خی دو( و برای انجام این عملیات آماری از نرم افزار آماری spss استفاده شده است. بطور کلی نتایج تحقیق نشان داد، میانگین تأثیر برنامه درسی تفکر مدار بر عملکرد دانشآموزان از نظر شرکت کنندگان در نمونه مورد مطالعه 462/97 میباشد. از آنجایی کهt محاسبه شده از t جدول) 216/19( بزرگتر است. بنابراین تأثیر برنامه درسی تفکر مدار بر عملکرد دانشآموزان به طور کلی در نمونه مورد مطالعه بیشتر از سطح متوسط میباشد و بیانگر این است که برنامه درسی تفکر مدار بر عملکرد کلی دانشآموزان مؤثر است .

نحوه استناد به مقاله

در صورتی که می خواهید به این مقاله در اثر پژوهشی خود ارجاع دهید، می توانید از متن زیر در بخش منابع و مراجع بهره بگیرید :

حسين نظري ؛سكينه وحيدي؛ ۱۳۹۴، تأثير برنامهي درسي تفكر مدار بر عملكرد دانشآموزان دوره متوسط اول )مطالعه موردي: دبيران متوسطه استان مركزي(، کنفرانس بین المللی رویکردهای نوین در علوم و تکنولوژی و مهندسی، https://scholar.conference.ac:443/index.php/download/file/10970-The-Effect-of-Thinking-Curriculum-on-Performance-of-Middle-term-Students-(Case-Study:-Secondary-Teachers-of-Markazi-Province)

در داخل متن نیز هر جا به عبارت و یا دستاوردی از این مقاله اشاره شود پس از ذکر مطلب، در داخل پرانتز، مشخصات زیر نوشته شود.

(حسين نظري ؛سكينه وحيدي؛ ۱۳۹۴)

دریافت لینک دانلود مقاله

پژوهشگر عزیز، برای دانلود مقاله تنها کافی است فرم زیر را تکمیل نموده و بر روی دکمه دریافت لینک دانلود مقاله کلیک نمایید. در صورت عدم دریافت لینک دانلود مقاله در ایمیل خود (و پوشه spam) پس از 10 دقیقه، درخواست خود را مجدد ارسال نمایید.

نام و نام خانوادگی
شماره موبایل
ایمیل