بررسی رابطه بین مدیریت استعداد و کارآفرینی سازمانی

چکیده مقاله

هدف از پژوهش حاضر بررسی رابطه بین مدیریت استعداد و کارآفرینی سازمانی میباشد. روش تحقیق این پژوهش، توصیفی از نوع پیمایشی و ضریب همبستگی و جامعه آماری شامل کلیه کارکنان بیمارستانهای شهید مطهری و امام رضا)ع( شیراز در سال 4931 است. از این جامعه آماری نمونهای به تعداد 07 نفر با روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شدند که تنها 85 نفر پاسخگو بودند. برای سنجش متغیرهای مورد مطالعه از پرسشنامه مدیریت استعداد بر گرفته از پایان نامه اوهلی ) 7770 ( و پرسشنامه کارآفرینی که توسط کوئین و اسلوین ) 4355 ( تنظیم شده، استفاده شده است. پایایی پرسشنامه ها از طریق آلفای کرونباخ7 الی 388 /. معنادار گردید. نتایج نشان داد بین مولفه های مدیریت استعداد )جذب و استخدام / محاسبه شد. که با ضرایب 548 نیروی مستعد، شناسایی و تفکیک کارکنان مستعد، بکارگیری استعداد، توسعه استعداد، ایجاد و حفظ روابط مثبت، نگهداری 7وجود دارد. ضرایب همبستگی بین شش مولفه ی مدیریت / استعدادها( و کارآفرینی سازمانی رابطه معنادارو مثبت در سطح 78 7می باشد، تمامی فرضیات تحقیق / 7 می باشد و سطح اطمینان انها 33 / 7 تا 87 / استعداد و مدیریت کارآفرینی سازمانی بین 13 تایید شد.

نحوه استناد به مقاله

در صورتی که می خواهید به این مقاله در اثر پژوهشی خود ارجاع دهید، می توانید از متن زیر در بخش منابع و مراجع بهره بگیرید :

1.دکتر محسن شفیعی نیک آبادی؛2.زهرا توانگرمروستی؛ ۱۳۹۴، بررسی رابطه بین مدیریت استعداد و کارآفرینی سازمانی، کنفرانس بین المللی علوم انسانی ، روانشناسی و علوم اجتماعی، https://scholar.conference.ac:443/index.php/download/file/111-The-relationship-between-talent-management-and-corporate-entrepreneurship

در داخل متن نیز هر جا به عبارت و یا دستاوردی از این مقاله اشاره شود پس از ذکر مطلب، در داخل پرانتز، مشخصات زیر نوشته شود.

(1.دکتر محسن شفیعی نیک آبادی؛2.زهرا توانگرمروستی؛ ۱۳۹۴)

دریافت لینک دانلود مقاله

پژوهشگر عزیز، برای دانلود مقاله تنها کافی است فرم زیر را تکمیل نموده و بر روی دکمه دریافت لینک دانلود مقاله کلیک نمایید. در صورت عدم دریافت لینک دانلود مقاله در ایمیل خود (و پوشه spam) پس از 10 دقیقه، درخواست خود را مجدد ارسال نمایید.

نام و نام خانوادگی
شماره موبایل
ایمیل