ارزیابی سطح کارآفرینی و بررسی رابطه آن با هوش سازمانی و عملکرد شعب پست بانک تهران

چکیده مقاله

کارآفرینی، به عنوان عامل کلیدی رشد و توسعه اقتصادی کشورها در عصر مدرن شناخته شده است و از طرفی، یکی از سیاستهای
اصلی کشورها در سالهای اخیر، توجه به هوش سازمانی به منظور ارتقا کارآفرینی میباشد. در این مطالعه؛ ضمن بررسی رابطهی
کارآفرینی با عملکرد بانک، به این پرسش که آیا با تغییر در مولفههای هوش سازمانی می توان کارآفرینی را در جامعه مورد مطالعه
بهبود داد، پاسخ داده میشود. برای این منظور، از بین 412 نفر از کارکنان 24 شعبه ی پست بانک استان تهران، با استفاده از
جدول مورگان؛ نمونه ای به حجم 141 نفر و بر اساس روش نمونه گیری تصادفی طبقهای انتخاب گردیدند. ابزارهای جمعآوری
دادهها، پرسشنامههای هوش سازمانی آلبرخت، پرسشنامه کارآفرینی کردنائیچ و همکاران و همچنین مراجعه به پایگاههای اطلاعاتی
شعب پست بانک بود. نتایج نشان داد سطح کارآفرینی جامعه مورد مطالعه اندکی بالاتر از حد متوسط بوده و در مقابل، هوش
سازمانی شعب پایینتر از حد متوسط است. همچنین روابط قوی و معناداری بین هوش سازمانی و مولفههای آن با کارآفرینی برقرار
است. از طرفی عملکرد شعب، رابطه قوی و معناداری با کارآفرینی دارد و این رابطه در مورد همهی مولفههای کارآفرینی به جز
ویژگی تحمل ابهام نیز صادق است. در پایان، با توجه به یافته های تحقیق، پیشنهاداتی جهت بهبود وضعیت هوش سازمانی،
کارآفرینی و عملکرد شعب ارائه گردید.

نحوه استناد به مقاله

در صورتی که می خواهید به این مقاله در اثر پژوهشی خود ارجاع دهید، می توانید از متن زیر در بخش منابع و مراجع بهره بگیرید :

محمدمحسن کلانتری؛ناصر صدرا ابرقویی؛،سعید غیاثی ندوشن؛ ۱۳۹۳، ارزیابی سطح کارآفرینی و بررسی رابطه آن با هوش سازمانی و عملکرد شعب پست بانک تهران، سومین کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در مدیریت - اقتصاد و حسابداری، https://scholar.conference.ac:443/index.php/download/file/1667-Assess-the-level-of-entrepreneurial-and-organizational-intelligence-and-performance-review-its-relationship-with-Tehran-Post-Bank-branches

در داخل متن نیز هر جا به عبارت و یا دستاوردی از این مقاله اشاره شود پس از ذکر مطلب، در داخل پرانتز، مشخصات زیر نوشته شود.

(محمدمحسن کلانتری؛ناصر صدرا ابرقویی؛،سعید غیاثی ندوشن؛ ۱۳۹۳)

دریافت لینک دانلود مقاله

پژوهشگر عزیز، برای دانلود مقاله تنها کافی است فرم زیر را تکمیل نموده و بر روی دکمه دریافت لینک دانلود مقاله کلیک نمایید. در صورت عدم دریافت لینک دانلود مقاله در ایمیل خود (و پوشه spam) پس از 10 دقیقه، درخواست خود را مجدد ارسال نمایید.

نام و نام خانوادگی
شماره موبایل
ایمیل