تاثيربرنامه های رفاهی بر افزایش رضایت شغلی کارکنان

چکیده مقاله

پژوهش حاضر باهدف بررسی اثرات برنامه های رفاهی بر افزایش رضایت شغلی کارکنان استانداری انجام شده است. پژوهش از لحاظ هدف كاربردي و از لحاظ روش توصيفي ـ همبستگي مي باشد. جامعه آماري اين پژوهش عبارت از کليه کارکنان استانداري زنجان که تعدا آنها  175 نفر بوده است. روش نمونه گيري، با استفاده از روش نمونه گيري تصادفي ساده  انجام شده و پرسشنامه پژوهش بين افراد نمونه به تعداد 120 نفر توزيع گرديد. ابزار جمع‌آوری اطلاعات پرسشنامه بومي شده رضايت شغلي (JDI) و پرسشنامه محقق ساخته امور رفاهي كاركنان، بوده است. روایی محتوایی و صوری پرسشنامه‌ها مورد تأیید قرار گرفته است. پایایی پرسشنامه‌ها توسط آلفای کرونباخ برای پرسشنامه (0.93) تعیین گردید. برای تجزیه و تحلیل از روش‌های آماری توصیفی (فراوانی، درصد، میانگین و انحراف معیار) و آمار استنباطی با استفاده از نرم افزار spss و smart pls استفاده شد. يافته هاي پژوهش نشان مي دهد كه: عامل بيمه با 73درصد، عامل آموزش با 72 درصد، عامل جمعيت با 69 درصد و عامل امنيت شغلي با 59 درصد بيشترين تاثير را بر رضايت شغلي كاركنان دارند. همچنين يافته هاي تحقيق نشان داد كه: 1) عامل امنيت شغلي در افزايش رضايتمندي كاركنان تاثير دارد.2) عامل مسكن در افزايش رضايتمندي كاركنان تاثير دارد 3) عامل بيمه در افزايش رضايتمندي كاركنان تاثير دارد 4)عامل جمعيت در افزايش رضايتمندي كاركنان تاثير دارد 5) عامل آموزش در افزايش رضايتمندي كاركنان تاثير دارد 6) عامل فراغت در افزايش رضايتمندي كاركنان تاثير دارد 7) عامل بهداشت در افزايش رضايتمندي كاركنان تاثير دارد 8) عامل تغذيه در افزايش رضايتمندي كاركنان تاثير دارد 9) عوامل رفاهي بر عامل نوع همكاري(نوع استخدام) تاثير دارد10) عامل نوع همكاري بر رضايت شغلي تاثير دارد 11) عوامل رفاهي بر عامل مرتبط بودن شغل و رشته تحصيلي تاثير ندارد 12) مرتبط بودن شغل و رشته تحصيلي بر رضايت شغلي تاثير دارد 13) عوامل رفاهي بر رضايت شغلي تاثير مي گذارد. همچنين در پايان پژوهش پيشنهاد گرديده است كه مديران براي ارتقاء رضايت شغلي كاركنان استانداري عوامل رفاهي را افزايش دهند.

نحوه استناد به مقاله

در صورتی که می خواهید به این مقاله در اثر پژوهشی خود ارجاع دهید، می توانید از متن زیر در بخش منابع و مراجع بهره بگیرید :

The effect of welfare programs on increasing job satisfaction of employees؛محمدمهدی محبی ؛مرتضی مرادی ؛ ۱۳۹۵، تاثيربرنامه های رفاهی بر افزایش رضایت شغلی کارکنان، کنفرانس بین المللی رویکردهای پژوهشی در مدیریت،اقتصاد،حسابداری و علوم انسانی، https://scholar.conference.ac:443/index.php/download/file/11690-The-effect-of-welfare-programs-on-increasing-job-satisfaction-of-employees

در داخل متن نیز هر جا به عبارت و یا دستاوردی از این مقاله اشاره شود پس از ذکر مطلب، در داخل پرانتز، مشخصات زیر نوشته شود.

(The effect of welfare programs on increasing job satisfaction of employees؛محمدمهدی محبی ؛مرتضی مرادی ؛ ۱۳۹۵)

دریافت لینک دانلود مقاله

پژوهشگر عزیز، برای دانلود مقاله تنها کافی است فرم زیر را تکمیل نموده و بر روی دکمه دریافت لینک دانلود مقاله کلیک نمایید. در صورت عدم دریافت لینک دانلود مقاله در ایمیل خود (و پوشه spam) پس از 10 دقیقه، درخواست خود را مجدد ارسال نمایید.

نام و نام خانوادگی
شماره موبایل
ایمیل