عوامل انساني موثر بر پياده سازي سيستم مديريت دانش در شركت هاي كوچك و متوسط

چکیده مقاله

تغییرات روز افزون در جهان رقابتي ، شركت هاي كوچک و متوسط را بر آن داشته تا با بکارگیري ابزارهاي مدیریتي از جملهمدیریت دانش جایگاه خود را در این شرایط پر تلاطم حفظ نمایند. سیستم مدیریت دانش به عنوان یک سیستم مبتني برعملکرد انساني نیاز دارد تا قبل از اجرا مورد بررسي هاي كارشناسانه قرارگرفته و عوامل موثر برآن شناسایي گردد. از همین روتحقیق حاضر به دنبال شناسایي عوامل انساني موثر بر این سیستم مي باشد.این تحقیق یک تحقیق پیمایشي بوده كه از طریقتوزیع پرسشنامه الکترونیکي بین 121 نفر از متخصصان حوزه پیاده سازي مدیریت دانش و سپس انجام آزمون هاي آماري تياستیودنت و رتبه بندي فریدمن به شناسایي و رتبه بندي عوامل انساني موثر بر مدیریت دانش پرداخته است.

نحوه استناد به مقاله

در صورتی که می خواهید به این مقاله در اثر پژوهشی خود ارجاع دهید، می توانید از متن زیر در بخش منابع و مراجع بهره بگیرید :

حسين وفائي بصير؛هوشنگ مبارك آبادي؛ ۱۳۹۳، عوامل انساني موثر بر پياده سازي سيستم مديريت دانش در شركت هاي كوچك و متوسط، کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در مدیریت،اقتصاد و حسابداری، https://scholar.conference.ac:443/index.php/download/file/12175-Human-factors-influencing-the-implementation-of-knowledge-management-system-in-small-and-medium-enterprises

در داخل متن نیز هر جا به عبارت و یا دستاوردی از این مقاله اشاره شود پس از ذکر مطلب، در داخل پرانتز، مشخصات زیر نوشته شود.

(حسين وفائي بصير؛هوشنگ مبارك آبادي؛ ۱۳۹۳)

دریافت لینک دانلود مقاله

پژوهشگر عزیز، برای دانلود مقاله تنها کافی است فرم زیر را تکمیل نموده و بر روی دکمه دریافت لینک دانلود مقاله کلیک نمایید. در صورت عدم دریافت لینک دانلود مقاله در ایمیل خود (و پوشه spam) پس از 10 دقیقه، درخواست خود را مجدد ارسال نمایید.

نام و نام خانوادگی
شماره موبایل
ایمیل