بررسی چالش هاي پياده سازي موفق مديريت دانش

چکیده مقاله

اين پژوهش با هدف بررسی چالش هاي پياده سازي موفق مديريت دانش و استراتژي پياده سازي آن در سازمانهاي پروژه
محور شرکت هاي مربوط به صنعت ساخت انجام شده است. جامعة آماري اين پژوهش را سازمان هاي پروژه محور صنعت ساخت )به
تعداد 1 سازمان( تشکيل می دهد. بر اساس جدول کرجسی و مورگان، حجم نمونه 1 نفر تعيين شد. و نمونه گيري نيز به روش
غير تصادفی ساده انجام گرفت. اين پژوهش به روش توصيفی از نوع همبستگی اجرا شد و جمع آوري داده ها به کمك پرسشنامه و با
مقياس طيف ليکرت انجام گرفت. روايی ابزار تحقيق با استفاده نظرجمعی از صاحب نظران و متخصصان مورد تاييد قرار گرفت و
1 و برقراري پيش نيازهاي ضروري در سازمان / پايايی پرسشنامه وضعيت بکارگيري مديريت دانش با استفاده از آلفاي کرونباخ 8
1/31 تاييد شد. داده ها نيز با بهره مندي از SPSS تحليل شدند. نتايج حاکی از آن است که وضعيت برخورداري سازمان ها از
شاخص هاي ارزيابی مديريت دانش تقريبا براي همه سازمان ها نامساعد بوده و تنها دو سازمان اندکی بالاتر از حد متوسط عمل کرده
اند. شاخص هاي سنجش مديريت دانش و تسهيلات سازمانی مواردي هستند که طبق نتايج بدست آمده کمتر از بقيه شاخص ها
مورد توجه واقع شدند و تقريبا هيج سازمانی برخورداري از اين شاخص ها را تاييد نکرده است. پس از اين، شاخص هاي محيط و
ارتباطات در وضعيت بهتري نسبت به بقيه شاخص ها قرار دارند ولی کمتر از نصف سازمان هاي نمونه آماري به اندازه کافی از اين
شاخص ها برخوردارند.

نحوه استناد به مقاله

در صورتی که می خواهید به این مقاله در اثر پژوهشی خود ارجاع دهید، می توانید از متن زیر در بخش منابع و مراجع بهره بگیرید :

فاطمه سپهربند؛رضا فلسفی؛عليرضا مستغنی؛ ۱۳۹۴، بررسی چالش هاي پياده سازي موفق مديريت دانش، کنفرانس بین المللی نخبگان مدیریت، https://scholar.conference.ac:443/index.php/download/file/4535-The-challenges-of-successful-implementation-of-knowledge-management

در داخل متن نیز هر جا به عبارت و یا دستاوردی از این مقاله اشاره شود پس از ذکر مطلب، در داخل پرانتز، مشخصات زیر نوشته شود.

(فاطمه سپهربند؛رضا فلسفی؛عليرضا مستغنی؛ ۱۳۹۴)

دریافت لینک دانلود مقاله

پژوهشگر عزیز، برای دانلود مقاله تنها کافی است فرم زیر را تکمیل نموده و بر روی دکمه دریافت لینک دانلود مقاله کلیک نمایید. در صورت عدم دریافت لینک دانلود مقاله در ایمیل خود (و پوشه spam) پس از 10 دقیقه، درخواست خود را مجدد ارسال نمایید.

نام و نام خانوادگی
شماره موبایل
ایمیل