بررسی ارتباط هوش هیجانی مدیران و تعهد سازمانی معلمان مورد مطالعه: )مدیران مدارس ناحیه یک استان تهران(

چکیده مقاله

امروزه علم به قدرت و نفوذ هیجانات در ذهن آدمی پی برده است و در حال کشف و تبیین جایگاه هیجان ها واحساسات درفعالیت ، رفتار ، و حرکات انسانی است و یکی از مهمترین خصیصه هایی که می تواند در پاسخ به تغییرات محیطی واحتمالأ افزایشتعهد سازمانی کارکنان ،کمک کند ، هوش هیجانی است. تعهد سازمانی نشان دهنده قدرت ارتباط بین کارکنان و سازمان است .این پژوهش به بررسی ارتباط هوش هیجانی و تعهد سازمانی می پردازد و به دنبال پاسخ این مسئله است که هوش هیجانی مدیرانچگونه بر ایجاد تعهد سازمانی معلمان تأثیر می گذارد؟ جامعه آماری این پژوهش تعداد 201 نفر مدیران مدارس ناحیه 2 استانتهران می باشد که از جدول مورگان تعداد 76 نفر، به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند. ابزار جمع آوری اطلاعات پرسشنامه استروش پژوهش توصیفی پیمایشی می باشد . برای تجزیه و تحلیل داده ها از ضریب همبستگی پیرسون و – نرم افزار spss استفادهشد.نتایج پژوهش نشان داد که بین مولفه های هوش هیجانی)خود اگاهی ، خود مدیریتی ، آگاهی اجتماعی و مدیریت روابط( وتعهد سازمانی رابطه مثبت و معناداری وجود دارد.

نحوه استناد به مقاله

در صورتی که می خواهید به این مقاله در اثر پژوهشی خود ارجاع دهید، می توانید از متن زیر در بخش منابع و مراجع بهره بگیرید :

فریده محمدی ها؛مهدی رفیعی؛ ۱۳۹۳، بررسی ارتباط هوش هیجانی مدیران و تعهد سازمانی معلمان مورد مطالعه: )مدیران مدارس ناحیه یک استان تهران(، کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در مدیریت،اقتصاد و حسابداری، https://scholar.conference.ac:443/index.php/download/file/12236-Investigating-the-relationship-between-the-emotional-intelligence-of-managers-and-the-organizational-commitment-of-the-teachers-studied:-School-administrators-in-the-province-of-Tehran-province-(

در داخل متن نیز هر جا به عبارت و یا دستاوردی از این مقاله اشاره شود پس از ذکر مطلب، در داخل پرانتز، مشخصات زیر نوشته شود.

(فریده محمدی ها؛مهدی رفیعی؛ ۱۳۹۳)

دریافت لینک دانلود مقاله

پژوهشگر عزیز، برای دانلود مقاله تنها کافی است فرم زیر را تکمیل نموده و بر روی دکمه دریافت لینک دانلود مقاله کلیک نمایید. در صورت عدم دریافت لینک دانلود مقاله در ایمیل خود (و پوشه spam) پس از 10 دقیقه، درخواست خود را مجدد ارسال نمایید.

نام و نام خانوادگی
شماره موبایل
ایمیل