بررسی ارتباط هوش هیجانی و تعهد سازمانی

چکیده مقاله

پژوهش حاضر با استفاده از روش توصیفی به بررسی ارتباط هوش هیجانی و تعهد سازمانی در شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ پرداخته است. هدف تحقیق حاضر، شناسایی ویژگی های هوش هیجانی و ارتباط آن با تعهد سازمانی در ستاد شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ ، افزایش آگاهی مسئولین و مدیران از نقاط قوت و ضعف موجود در شرکت ، تعیین اولویت عوامل هوش هیجانی و تعهد سازمانی، ارائه راه کارهای مناسب جهت تقویت هوش هیجانی و تعهد سازمانی کارکنان به منظور افزایش کار آیی ، اثر بخشی ، توسعه و تحول و بهبود است . برای دستیابی به این منظور از بین جامعه آماری که کلیه کارکنان ستاد شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ را شامل می شد و با تاکید بر مفروضات روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای ،  نفر را به نسبت حجم جامعه کارکنان برگزیده ایم . در راستای جمع آوری اطلاعات ، جهت تعیین 091نمونه ای به حجم  سوال 01میزان تعهد سازمانی از پرسشنامه تعهد سازمانی استیرز، مودی و پورتر استفاده شده است . این پرسشنامه دارای بوده و به صورت چند گزینه ای نمره گذاری شده است . هم چنین به منظور تعیین میزان هوش هیجانی از پرسشنامه هوش  آن استفاده گردیده که دارای مقیاس لیکرت می باشد. در حیطه آمار استنباطی برای تعیین رابطه بین تعهد –هیجانی بار سازمانی و هوش هیجانی از ضریب همبستگی پیرسون بهره مند گردیده ایم . با تاکید بر تحلیل های فوق مشخص گردید که بین تعهد سازمانی و هوش هیجانی و همچنین بین تعهد سازمانی و مهارت های پنج گانه هوش هیجانی ( مهارت های درون فردی  ، مهارت های بین فردی ، سازگاری ، کنترل تنش و خلق عمومی ) رابطه معناداری وجود دارد. برای اولویت بندی عوامل از آزمون فریدمن استفاده گردیده و در نهایت براساس یافته های این پژوهش نتایج به دست آمده مورد بحث و بررسی قرار گرفته و پیشنهاداتی جهت ادامه پژوهش در زمینه های مشابه ارائه گردیده است 

نحوه استناد به مقاله

در صورتی که می خواهید به این مقاله در اثر پژوهشی خود ارجاع دهید، می توانید از متن زیر در بخش منابع و مراجع بهره بگیرید :

؛؛؛ ۱۳۹۴، بررسی ارتباط هوش هیجانی و تعهد سازمانی، دومین کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در مدیریت،اقتصاد و علوم انسانی، https://scholar.conference.ac:443/index.php/download/file/1730-The-relationship-between-emotional-intelligence-and-organizational-commitment

در داخل متن نیز هر جا به عبارت و یا دستاوردی از این مقاله اشاره شود پس از ذکر مطلب، در داخل پرانتز، مشخصات زیر نوشته شود.

(؛؛؛ ۱۳۹۴)

دریافت لینک دانلود مقاله

پژوهشگر عزیز، برای دانلود مقاله تنها کافی است فرم زیر را تکمیل نموده و بر روی دکمه دریافت لینک دانلود مقاله کلیک نمایید. در صورت عدم دریافت لینک دانلود مقاله در ایمیل خود (و پوشه spam) پس از 10 دقیقه، درخواست خود را مجدد ارسال نمایید.

نام و نام خانوادگی
شماره موبایل
ایمیل