پیش بینی درگیری شغلی بر اساس مولفه های تعهد سازمانی.

چکیده مقاله

هدف: بررسی رابطه تعهد سازمانی و دلبستگی شغلی در بین معلمان تربیت بدنی استان کرمانشاه.
روش شناسی: روش تحقیق توصیفی همبستگی است. جامعه آماری این پژوهش را معلمان تربیت بدنی استان کرمانشاه -
( 895 نفر( تشکیل دادند که 269 نفر آنها بر اساس جدول مورگان به روش نمونهگیری خوشهای، طبقهای انتخاب شدند. برای
گردآوری دادهها، از دو پرسشنامه استاندارد تعهد سازمانی )میر وآلن، 1990 ( و پرسشنامه دلبستگی شغلی )کویانکو، 1983 )
استفاده شد. پایایی پرسش نامه ها با استفاده از آلفای کرونباخ، به ترتیب 83 / 0 و 85 / 0 به دست آمد. برای تحلیل دادهها
ازآمار توصیفی و استنباطی استفاده شد.
یافته ها: نتایج آزمون ضریب همبستگی پیرسون نشان داد که رابطه مثبت، معنادار و قوی بین تعهد سازمانی و ابعاد آن با
دلبستگی شغلی وجود دارد ) 01 / 0 P< (. همچنین نتایج آزمون رگرسیون چند متغیره نشان داد (R Square = 0/34) که دو
بعد، عاطفی، 38 / 0 و مستمر، 22 / 0 تعهد سازمانی سهم یگانه معناداری در پیش بینی دلبستگی شغلی دارند ) 01 / 0 P< .)
بحث و نتیجه گیری: به مدیران آموزش و پرورش توصیه میشود از تعداد قوانین و مقررات و میزان سرپرستی مستقیم که
مدیران و مسئولان بر رفتار معلمان اعمال میکنند کاسته شود و تأکید برخود کنترلی باشد تا کنترل خارجی، افرادی که در
کارشان ابتکار وخلاقیت دارند را تشویق کنند به حقوق، مزایا و پاداش معلمان توجه خاص داشته باشند.

نحوه استناد به مقاله

در صورتی که می خواهید به این مقاله در اثر پژوهشی خود ارجاع دهید، می توانید از متن زیر در بخش منابع و مراجع بهره بگیرید :

بهرام یوسفی؛علی اشرف خزایی؛جواد اکرمیان نژاد؛ ۱۳۹۲، پیش بینی درگیری شغلی بر اساس مولفه های تعهد سازمانی.، دومین کنفرانس بین المللی مدیریت واقتصاد و علوم انسانی، https://scholar.conference.ac:443/index.php/download/file/7030-Abstract-Forecasts-based-on-the-components-of-organizational-commitment,-job-involvement.

در داخل متن نیز هر جا به عبارت و یا دستاوردی از این مقاله اشاره شود پس از ذکر مطلب، در داخل پرانتز، مشخصات زیر نوشته شود.

(بهرام یوسفی؛علی اشرف خزایی؛جواد اکرمیان نژاد؛ ۱۳۹۲)

دریافت لینک دانلود مقاله

پژوهشگر عزیز، برای دانلود مقاله تنها کافی است فرم زیر را تکمیل نموده و بر روی دکمه دریافت لینک دانلود مقاله کلیک نمایید. در صورت عدم دریافت لینک دانلود مقاله در ایمیل خود (و پوشه spam) پس از 10 دقیقه، درخواست خود را مجدد ارسال نمایید.

نام و نام خانوادگی
شماره موبایل
ایمیل