رابطه تناسب شخصیت-شغل با تعهد سازمانی در مدیران مدارس  دخترانه متوسطه دوره دوم شهر تهران

چکیده مقاله

هدف اصلی تحقیق حاضر بررسی رابطه تناسب شخصیت-شغل باتعهد سازمانی در مدیران مدارس دخترانه متوسطه دوره دوم شهر تهران بود .روش تحقیق مورد استفاده توصیفی از نوع همبستگی بود .جامعهآماری شامل کلیه مدیران مدارس دخترانه  متوسطه دوره   مدیر به 210  بود که با استفاده از روش نمونهگیری خوشه ای چند مرحله ای، تعداد 1395 -96 دوم  شهر تهران در سال تحصیلی عنوان نمونه انتخاب گردید .ابزار جمعآوری اطلاعات شامل پرسشنامه تعهد سازمانی آلن ومایر و پرسشنامه ویژگیهای شخصیتی نئو بود .دادههای پژوهش با استفاده از روشهای آمار توصیفی(شاخصهای گرایش مرکزی و پراکندگی )و استنباطی (همبستگی پیرسون، و تحلیل رگرسیون چند متغیره گام به گام )مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت .یافتههای پژوهش نشان داد که بین تعهد سازمانی با p 0/001( تناسب همه انواع شخصیت-شغل  مدیران رابطه مثبت و معنیداری وجود دارد  ولی بین تعهد سازمانی با تناسب ، ≤) 

نحوه استناد به مقاله

در صورتی که می خواهید به این مقاله در اثر پژوهشی خود ارجاع دهید، می توانید از متن زیر در بخش منابع و مراجع بهره بگیرید :

؛؛؛ ۱۳۹۵، رابطه تناسب شخصیت-شغل با تعهد سازمانی در مدیران مدارس دخترانه متوسطه دوره دوم شهر تهران، دومین کنفرانس بین المللی رویکردهای نوین در علوم انسانی، مدیریت،اقتصاد و حسابداری، https://scholar.conference.ac:443/index.php/download/file/12297-The-relationship-between-personality-job-fit-with-organizational-commitment-in-high-school-secondary-school-principals-in-Tehran

در داخل متن نیز هر جا به عبارت و یا دستاوردی از این مقاله اشاره شود پس از ذکر مطلب، در داخل پرانتز، مشخصات زیر نوشته شود.

(؛؛؛ ۱۳۹۵)

دریافت لینک دانلود مقاله

پژوهشگر عزیز، برای دانلود مقاله تنها کافی است فرم زیر را تکمیل نموده و بر روی دکمه دریافت لینک دانلود مقاله کلیک نمایید. در صورت عدم دریافت لینک دانلود مقاله در ایمیل خود (و پوشه spam) پس از 10 دقیقه، درخواست خود را مجدد ارسال نمایید.

نام و نام خانوادگی
شماره موبایل
ایمیل