مطالعه ارتباط بین هوش هیجانی و سلامت سازمانی (مورد مطالعه: کارکنان آموزش و پرورش شهر تبریز)

چکیده مقاله

آموزش و پرورش اساس و محور توسعه هر جامعه است و نقش بسزایی در تحول و پیشرفت جوامع دارد. از این رو هم هست که سلامت سازمانی نیروی کار آموزش و پرورش در دوام و بقای آن و همینطور در سازگاری با محیط بیرونی و ارتقای توانمندی کارکنان ضروری می باشد. بنابراین، هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه بین کلیه کارکنان آموزش و پرورش شهر تبریز که با استفاده از جدول مورگان 150 نفر به عنوان حجم نمونه انتخاب شدند. داده ها با استفاده از ابزارهای استاندارد سلامت سازمانی و هوش هیجانی جمع آوری شد و برای تجزیه و تحلیل از نرم افزار Spss نسخه 22 استفاده شد.  یافته ها حاکی از این است که بین هوش هیجانی و سلامت سازمانی همبستگی مثبت و معنی داری وجود دارد. نتایج آزمون t نشان می دهدکه سلامت سازمانی برحسب جنسیت تفاوت معنی داری ندارد و آزمون آنوا حاکی از این است که سامت سازمانی برحسب میزان تحصیلات تفاوت دارد. در نتیجه، می توان گفت که بسترسازی برای ارتقاء و بهبود هوش هیجانیبه منظور تقویت و افزایش سلامت سازمانی کارکنان ضرورت دارد.

نحوه استناد به مقاله

در صورتی که می خواهید به این مقاله در اثر پژوهشی خود ارجاع دهید، می توانید از متن زیر در بخش منابع و مراجع بهره بگیرید :

داود قاسم زاده؛امین علم خانی؛رقیه موجود؛ ۱۳۹۵، مطالعه ارتباط بین هوش هیجانی و سلامت سازمانی (مورد مطالعه: کارکنان آموزش و پرورش شهر تبریز)، دومین کنفرانس بین المللی رویکردهای نوین در علوم انسانی، مدیریت،اقتصاد و حسابداری، https://scholar.conference.ac:443/index.php/download/file/12334-The-Relationship-between-Emotional-Intelligence-and-Organizational-Health-(Case-Study:-Tabriz-Educational-Staff)

در داخل متن نیز هر جا به عبارت و یا دستاوردی از این مقاله اشاره شود پس از ذکر مطلب، در داخل پرانتز، مشخصات زیر نوشته شود.

(داود قاسم زاده؛امین علم خانی؛رقیه موجود؛ ۱۳۹۵)

دریافت لینک دانلود مقاله

پژوهشگر عزیز، برای دانلود مقاله تنها کافی است فرم زیر را تکمیل نموده و بر روی دکمه دریافت لینک دانلود مقاله کلیک نمایید. در صورت عدم دریافت لینک دانلود مقاله در ایمیل خود (و پوشه spam) پس از 10 دقیقه، درخواست خود را مجدد ارسال نمایید.

نام و نام خانوادگی
شماره موبایل
ایمیل