بررسی نقش مسئولیت پذیری اجتماعی بر اثر بخشی تبلیغات از طریق نقش ارزش ویژه برند (مورد مطالعه:  بانک ملت شهر تهران)

چکیده مقاله

پژوهش حاضر به بررسی نقش مسئولیت پذیری اجتماعی بر اثر بخشی تبلیغات از طریق نقش ارزش ویژه برند (مورد مطالعه:  بانک ملت شهر تهران) انجام شده است. جامعة آماري اين پژوهش را تمامی مشتریان در بانک ملت تشكيل مي دهد. بر اساس جدول كرجسي و مورگان، حجم نمونه 384 نفر تعيين شد. و نمونه گيري نيز به روش تصادفي ساده انجام گرفت. اين پژوهش به روش توصيفي از نوع همبستگي اجرا شد و جمع آوري داده ها به كمك پرسشنامه انجام گرفت. براي سنجش پرسشنامه ها از مقياس طيف ليكرت استفاده شد. روايي ابزار تحقيق با استفاده نظرجمعي از صاحب نظران و متخصصان مورد تاييد قرار گرفت و پايايي تحقیق 0.894 تاييد شد. داده ها نيز با بهره مندي از مدل معادلات ساختاري با نرم افزار PLS تحليل شدند. نتايج حاكي از آن است كه ابعاد مسئولیت پذیری اجتماعی (مسئولیت پذیری اجتماعی به محیط،مسئولیت پذیری اجتماعی به جامعه و مسئولیت پذیری اجتماعی به ذینفعان)  بر اثربخشی تبلیغات  معناداري دارند. اين در حالي است كه تاثیر مسئولیت پذیری اجتماعی به ذینفعان بر عملکرد سازمانی  نسبت به ساير عوامل بيشتر بوده است. همچنین نتیجه فرضیه میانجی نشان میدهد متغير ارزش ویژه برند با ضريب تاثير 0.209 رابطه ي بين متغير مسئولیت پذیری اجتماعی و اثربخشی تبلیغات را به طور معني داري میانجی(افزایشی) ميکند. در نتیجه فرضیه مورد نظر تایید می شود.

نحوه استناد به مقاله

در صورتی که می خواهید به این مقاله در اثر پژوهشی خود ارجاع دهید، می توانید از متن زیر در بخش منابع و مراجع بهره بگیرید :

علی عالی داعی؛حسن اسماعیل پور؛مینا جمشیدی؛ ۱۳۹۵، بررسی نقش مسئولیت پذیری اجتماعی بر اثر بخشی تبلیغات از طریق نقش ارزش ویژه برند (مورد مطالعه: بانک ملت شهر تهران)، ششمین کنفرانس بین المللی مدیریت،اقتصاد وعلوم انسانی، https://scholar.conference.ac:443/index.php/download/file/12693-Investigating-the-role-of-social-responsibility-on-the-effectiveness-of-advertising-through-the-role-of-brand-equity-(Case-study:-Mellat-Bank-of-Tehran)

در داخل متن نیز هر جا به عبارت و یا دستاوردی از این مقاله اشاره شود پس از ذکر مطلب، در داخل پرانتز، مشخصات زیر نوشته شود.

(علی عالی داعی؛حسن اسماعیل پور؛مینا جمشیدی؛ ۱۳۹۵)

دریافت لینک دانلود مقاله

پژوهشگر عزیز، برای دانلود مقاله تنها کافی است فرم زیر را تکمیل نموده و بر روی دکمه دریافت لینک دانلود مقاله کلیک نمایید. در صورت عدم دریافت لینک دانلود مقاله در ایمیل خود (و پوشه spam) پس از 10 دقیقه، درخواست خود را مجدد ارسال نمایید.

نام و نام خانوادگی
شماره موبایل
ایمیل