اثربخشي آموزش برنامة فراشناخت پانورا و فيليپو بر بهبود عملكرد

چکیده مقاله

پژوهش حاضر با هدف بررسی اثر آموزش برنامة فراشناخت پانوراو فيليپو بر بهبود عملكرد حل مسأله و دانش ومهارت فراشناخت دانش آموزان با نارسایی ویژه در ریاضی انجام گرفت.ازروش پژوهش نيمه تجربی، با طرح پيش آزمون  پس آزمون با گروه کنترل استفاده شد. جامعة آماري پژوهش شامل دانش آموزان پایة پنجم ابتدایی با نارسایی ویژه در ریاضی شهرستان کرج در سال    دانش آموز با نارسایی ویژه در ریاضی، انتخاب و با روش تصادفی به 93 بود. به منظور انجام گرفتن این پژوهش، 49-49تحصيلی   نفري کنترل). ابزارهاي مورداستفاده عبارت 51  نفري آزمایش و یك گروه 51 گروه هاي آزمایش و کنترل گمارده شدند (یك گروه از پرسشنامة فراشناخت پانورا و فيليپو، چك ليست تشخيصی اختلال ریاضی تبریزي، مقياس هوش ریون و آزمون عملكرد  53 تحصيلی ریاضی بودند. مداخلة مربوط به آموزش برنامة فراشناخت پانورا و فيليپو بر روي گروه آزمایش به صورت انفرادي و در دقيقه اي انجام گرفت. داده هاي به دست آمده با روش آماري تحليل کواریانس مورد تجزیه و تحليل قرار گرفت. نتایج 91 جلسه تحليل کواریانس نشان داد که بين ميانگين نمرات دو گروه آزمایش و کنترل تفاوت معناداري وجود داشت(  در P=0/05). مجموع یافته هاي این پژوهش حاکی از آن است که آموزش برنامه فراشناخت پانورا و فيليپو بر عملكرد حل مسأله و دانش و مهارت فراشناخت دانش آموزان با نارسایی ویژه در ریاضی مؤثر می باشد. پيشنهاد می گردد که از روش آموزش فراشناخت پانورا و فيليپو به عنوان یك روش مفيد در رفع مشكلات حل مسألة دانش آموزان با نارسایی ویژه در ریاضی استفاده گردد. 

نحوه استناد به مقاله

در صورتی که می خواهید به این مقاله در اثر پژوهشی خود ارجاع دهید، می توانید از متن زیر در بخش منابع و مراجع بهره بگیرید :

محسن کمالي نيا؛سميه کاوياني مهر ؛ ۱۳۹۴، اثربخشي آموزش برنامة فراشناخت پانورا و فيليپو بر بهبود عملكرد، دومین کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در مدیریت،اقتصاد و علوم انسانی، https://scholar.conference.ac:443/index.php/download/file/1275-The-effectiveness-of-training-programs-on-functional-improvement-metacognition-and-Filippo-Panvra

در داخل متن نیز هر جا به عبارت و یا دستاوردی از این مقاله اشاره شود پس از ذکر مطلب، در داخل پرانتز، مشخصات زیر نوشته شود.

(محسن کمالي نيا؛سميه کاوياني مهر ؛ ۱۳۹۴)

دریافت لینک دانلود مقاله

پژوهشگر عزیز، برای دانلود مقاله تنها کافی است فرم زیر را تکمیل نموده و بر روی دکمه دریافت لینک دانلود مقاله کلیک نمایید. در صورت عدم دریافت لینک دانلود مقاله در ایمیل خود (و پوشه spam) پس از 10 دقیقه، درخواست خود را مجدد ارسال نمایید.

نام و نام خانوادگی
شماره موبایل
ایمیل