نيازسنجي آموزش ضمن خدمت كاركنان شاغل

چکیده مقاله

چکيده     هدف اين پژوهش نیازسنجی نیازهاي آموزش ضمن خدمت كاركنان شاغل در كتابخانه هاي مركزي دانشگاه هاي دولتی ايران می باشد.بر اين اساس سؤالات تحقیق با توجه به نیازسنجی نیازهاي آموزش كاركنان به چهاربخش توجیهی ، بازآموزي ،   دانشگاه دولتی6جبرانی و دانش افزايی مطرح شده اند.جامعه آماري پژوهش شامل كاركنان شاغل در كتابخانه هاي مركزي  پرسشنامه، بازگشت داده شده است.ابزار اندازه گیري، پرسشنامه اي 65 پرسشنامه تكمیل شده از 05ايران بوده است كه تعداد بخش كه بخش اول شامل اطلاعات جمعیت شناختی كتابداران، بخش دوم شامل سؤالاتی جهت تعیین 3محقق ساخته شامل نیازهاي كتابداران در حوزه هاي مهارت هاي عمومی و بخش سوم شامل سؤالاتی جهت تعیین نیازهاي تخصصی كتابداران  رتبه اي لیكرت تنظیم گرديد.جهت روايی پرسشنامه از اساتید راهنما و 0جامعه پژوهش بود. مقیاس سنجش براساس طیف مشاور نظرخواهی شد و نظرات ايشان اعمال گرديد و جهت تعیین پايايی و هماهنگی درونی سؤالات پرسشنامه ضريب آلفاي  پرسشنامه به طور تصادفی بین كتابداران جامعه ي پژوهش 35 محاسبه شد.به اين ترتیب كه تعداد Spss كرونباخ در نرم افزار توزيع و پس از گردآوري، اطلاعات آنها كدگذاري و وارد نرم افزار محاسبه 5/1059شد و آلفاي كرونباخ آن برابر با Spss ، گرديد.نتايج آماري پژوهش نشان داد كه میزان نیاز كاركنان به مهارت هاي عمومی كمتر از حد متوسط است. به عبارت ديگر كاركنان نیاز كمی به مهارت هاي عمومی دارند.و در میان مهارت هاي تخصصی بیشترين میزان نیاز كاركنان، مربوط به مهارت  است.در حالیكه كاركنان به مهارت مديريت ( 350.6 و 35855 هاي اطلاع رسانی و مجموعه سازي با مقدار میانگین به ترتیب ) در بین مهارت هاي تخصصی كمترين احساس نیاز را دارند. 35.03با مقدار میانگین 

نحوه استناد به مقاله

در صورتی که می خواهید به این مقاله در اثر پژوهشی خود ارجاع دهید، می توانید از متن زیر در بخش منابع و مراجع بهره بگیرید :

؛؛؛ ۱۳۹۴، نيازسنجي آموزش ضمن خدمت كاركنان شاغل، دومین کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در مدیریت،اقتصاد و علوم انسانی، https://scholar.conference.ac:443/index.php/download/file/1309-Staff-training-needs-assessment

در داخل متن نیز هر جا به عبارت و یا دستاوردی از این مقاله اشاره شود پس از ذکر مطلب، در داخل پرانتز، مشخصات زیر نوشته شود.

(؛؛؛ ۱۳۹۴)

دریافت لینک دانلود مقاله

پژوهشگر عزیز، برای دانلود مقاله تنها کافی است فرم زیر را تکمیل نموده و بر روی دکمه دریافت لینک دانلود مقاله کلیک نمایید. در صورت عدم دریافت لینک دانلود مقاله در ایمیل خود (و پوشه spam) پس از 10 دقیقه، درخواست خود را مجدد ارسال نمایید.

نام و نام خانوادگی
شماره موبایل
ایمیل