رابطه بين آموزش هاي ضمن خدمت الكترونيكي با توانمندي شغلي كاركنان دانشگاه علوم پزشكي اصفهان

چکیده مقاله

سازمانهايي كه ارزش زيادي براي آموزش قايل مي شوند، منابع زيادي را نيز صرف فرايند آموزش كاركنان مي كنند تا اطمينان
حاصل كنند كه كاركنان در برنامه آموزشي مهارتهاي لازم خود را دريافت كرده اندهدف كلي پژوهش حاضر بررسي رابطه بين
آموزش هاي ضمن خدمت الكترونيكي با توانمند سازي كاركنان دانشگاه علوم پزشكي اصفهان مي باشد. نوع تحقيق توصيفي و
همبستگي و ابزار گردآوري داده ها، پرسشنامه بوده است كه پس از طراحي، روايي صوري آن براساس ديدگاه صاحبنظران و
پايايي آن با استفاده از آلفاي كرونباخ 92 % سنجيده شد و در اختيار نمونه هاي تحقيق قرار داده شد. جامعه آماري 657 نفر
نفر از كاركنان دانشگاه علوم پزشكي كه در دوره هاي آموزش الكترونيک دانشگاه شركت داشته اند به عنوان اعضاي نمونه 172
نفر انتخاب و پرسشنامه به روش تصادفي ساده بين آنها توزيع شد. براساس يافته هاي حاصل مي توان بيان داشت كه دوره
هاي آموزشي الكترونيكي در تمامي نشانگرهاي توانمندي شغلي در حد مطلوب نقش داشته است و با تمام مولفه هاي آن رابطه
مستقيم و معناداري دارد كه اين رابطه بين آموزش ضمن خدمت الكترونيكي و رشد حرفه اي كاركنان (p=388%) و پس از
آن با خودكارآمدي كاركنان (p=362%) بيشترين مقادير را داشته اند.

نحوه استناد به مقاله

در صورتی که می خواهید به این مقاله در اثر پژوهشی خود ارجاع دهید، می توانید از متن زیر در بخش منابع و مراجع بهره بگیرید :

حميده مؤیدفر؛سمانه مشكات؛علي صفدریان؛زهرا زماني؛ ۱۳۹۲، رابطه بين آموزش هاي ضمن خدمت الكترونيكي با توانمندي شغلي كاركنان دانشگاه علوم پزشكي اصفهان، دومین کنفرانس بین المللی مدیریت واقتصاد و علوم انسانی1394، https://scholar.conference.ac:443/index.php/download/file/6961-The-relationship-between-e-service-training-capability-of-university-employees-Isfahan-University-of-Medical-Sciences

در داخل متن نیز هر جا به عبارت و یا دستاوردی از این مقاله اشاره شود پس از ذکر مطلب، در داخل پرانتز، مشخصات زیر نوشته شود.

(حميده مؤیدفر؛سمانه مشكات؛علي صفدریان؛زهرا زماني؛ ۱۳۹۲)

دریافت لینک دانلود مقاله

پژوهشگر عزیز، برای دانلود مقاله تنها کافی است فرم زیر را تکمیل نموده و بر روی دکمه دریافت لینک دانلود مقاله کلیک نمایید. در صورت عدم دریافت لینک دانلود مقاله در ایمیل خود (و پوشه spam) پس از 10 دقیقه، درخواست خود را مجدد ارسال نمایید.

نام و نام خانوادگی
شماره موبایل
ایمیل