بررسي ارتباط شرايط فيزيكي محيط كار، عدالت و حمايت سازماني با سطح فرسودگي شغلي

چکیده مقاله

فرسودگي شغلي در ميان انواع مشاغل فني، خدماتي و ياریدهنده نظير پزشكان، پرستاران، مددكاران و غيره زياد گزارش شده
است. علت بروز فرسودگي شغلي را ميتوان با محرکهای تنشزايي مانند: نامناسب بودن شرايط محيط كار مثل نور؛ صدا؛ گرما و
فقدان قدرداني و حمايت اجتماعي، داشتن مراجعان بيش از حد مرتبط دانست. در اين پژوهش ارتباط سطح فرسودگي شغلي
كاركنان بيمارستان تامين اجتماعي استان يزد با متغيرهايي چون شرايط فيزيكي محيط كار، حمايت سازماني ادراک شده و عدالت
سازماني مورد بررسي قرار گرفته است. در اين پژوهش از طريق نمونهگيری تصادفي و توزيع پرسشنامههای مربوطه به بررسي يک
نمونه 212 نفری از كاركنان بخشهای مختلف بيمارستان پرداخته شده است. نتايج تجزيه و تحليل آماری نشان ميدهد كه بين
فرسودگي شغلي با متغيرهای شرايط فيزيكي محيط كار، حمايت سازماني و عدالت سازماني درک شده رابطه منفي و معنادار وجود
دارد و اين رابطه در بين ابعاد مختلف فرسودگي شغلي نيز تاييد مي شود

نحوه استناد به مقاله

در صورتی که می خواهید به این مقاله در اثر پژوهشی خود ارجاع دهید، می توانید از متن زیر در بخش منابع و مراجع بهره بگیرید :

حميدرضا جعفرپور ؛ناصر صدرا ابرقويي ؛، سعيد غياثي ندوشن؛ ۱۳۹۳، بررسي ارتباط شرايط فيزيكي محيط كار، عدالت و حمايت سازماني با سطح فرسودگي شغلي، سومین کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در مدیریت - اقتصاد و حسابداری، https://scholar.conference.ac:443/index.php/download/file/1459-Investigate-the-relationship-between-physical-conditions-of-the-workplace-,-justice-and-organizational-support-at-the-level-of-burnout-(Case-Study)

در داخل متن نیز هر جا به عبارت و یا دستاوردی از این مقاله اشاره شود پس از ذکر مطلب، در داخل پرانتز، مشخصات زیر نوشته شود.

(حميدرضا جعفرپور ؛ناصر صدرا ابرقويي ؛، سعيد غياثي ندوشن؛ ۱۳۹۳)

دریافت لینک دانلود مقاله

پژوهشگر عزیز، برای دانلود مقاله تنها کافی است فرم زیر را تکمیل نموده و بر روی دکمه دریافت لینک دانلود مقاله کلیک نمایید. در صورت عدم دریافت لینک دانلود مقاله در ایمیل خود (و پوشه spam) پس از 10 دقیقه، درخواست خود را مجدد ارسال نمایید.

نام و نام خانوادگی
شماره موبایل
ایمیل