بررسی رابطه بين آموزش هاي ضمن خدمت و انگيزش شغلی در بين كاركنان بانك صادرات - سرپرستی شمال تهران

چکیده مقاله

با توجه به ضرورت ارزيابي تاثير آموزشهاي ضمن خدمت بر روحيه پرسنل، هدف از اين پژوهش كاربردي، بررسي
اثربخشي دورههاي آموزشي ضمن خدمت بر انگيزش كاركنان بانك صادرات سرپرستي شمال تهران ميباشد. پژوهش -
حاضر، يك پژوهش توصيفي و تحليلي در حيطه پژوهشهاي كاربردي و از نوع ميداني است. جامعه مورد بررسي، تمامي
كاركنان شاغل در بانك صادرات شعبه شمال تهران ) 0011 نفر( بود كه بر اساس جدول مورگان تعداد 090 نفر به عنوان
نمونه انتخاب شدند. براي جمع آوري اطلاعات از ابزار پرسشنامه رجحان شغلي استفاده شد.تجزيه و تحليل دادهها، با
استفاده از روشهاي آمار توصيفي)ميانگين، انحراف معيار، فراواني، درصد( و استنباطي)يومن ويتني و كراسكال واليس( و از
طريق نرم افزار SPSS انجام شد. در اكثر افراد ميانگين نمره انگيزش بيروني و دروني نيز بالاتر از نمره متوسط) 01 ( بود و
ميانگين نمره انگيزش دروني و بيروني نيز بالاتر از 01 ) نمره متوسط انگيزش دروني و بيروني( بود. بنابر اين از ديدگاه
كاركنان بين آموزشهاي ضمن خدمت و انگيزش كاركنان بانك صادرات ارتباط وجود دارد.

نحوه استناد به مقاله

در صورتی که می خواهید به این مقاله در اثر پژوهشی خود ارجاع دهید، می توانید از متن زیر در بخش منابع و مراجع بهره بگیرید :

ماريا دلگرم؛دکتر علاالدين اعتماد اهری؛ ۱۳۹۳، بررسی رابطه بين آموزش هاي ضمن خدمت و انگيزش شغلی در بين كاركنان بانك صادرات - سرپرستی شمال تهران، سومین کنفرانس بین المللی پژوهش در علوم و تکنولوژی، https://scholar.conference.ac:443/index.php/download/file/7367-effectiveness-of-in-service-education-on-motivation-of-personnel-of-Bank-Saderat-(-Tehran-North-Supervising-Department).

در داخل متن نیز هر جا به عبارت و یا دستاوردی از این مقاله اشاره شود پس از ذکر مطلب، در داخل پرانتز، مشخصات زیر نوشته شود.

(ماريا دلگرم؛دکتر علاالدين اعتماد اهری؛ ۱۳۹۳)

دریافت لینک دانلود مقاله

پژوهشگر عزیز، برای دانلود مقاله تنها کافی است فرم زیر را تکمیل نموده و بر روی دکمه دریافت لینک دانلود مقاله کلیک نمایید. در صورت عدم دریافت لینک دانلود مقاله در ایمیل خود (و پوشه spam) پس از 10 دقیقه، درخواست خود را مجدد ارسال نمایید.

نام و نام خانوادگی
شماره موبایل
ایمیل